Særskilt vurdering

Særskilt vurdering er en ordning for en liten gruppe søkere. For å få særskilt vurdering må du dokumentere at karakterene fra videregående skole ikke gir et riktig bilde av kunnskapene dine. Du må ha generell studiekompetanse, og dekke eventuelle spesielle opptakskrav. Får du ikke særskilt vurdering, konkurrerer du i opptaket med poengsummen din.

Hvem kan få særskilt vurdering?

Hvis karakterene dine ikke gir et riktig bilde av hva du egentlig kunne da du gikk på videregående skole, og dette skyldes spesielle forhold, kan du få særskilt vurdering.

Spesielle forhold kan være funksjonshemming, sykdom, at du har vært utsatt for en ulykke eller andre uforutsette hendelser, eller at du har et annet morsmål enn norsk og har fullført videregående skole i Norge med kortere botid enn 6 år.

Når søknaden din blir behandlet, blir det tatt med i vurderingen om du har fått den tilretteleggingen du har krav på i videregående skole. Det blir ikke lagt vekt på resultater fra høyere utdanning, yrkespraksis eller annet du har gjort etter videregående skole.

Det er strenge krav til dokumentasjon for å få godkjent en søknad om særskilt vurdering.  Det må gå frem av dokumentasjonen hvordan de spesielle forholdene har påvirket karakterene dine, og at du var på et høyere faglig nivå enn det karakterene dine viser.

Tilbud om studieplass etter særskilt vurdering

Selv om du får særskilt vurdering, har du ikke rett på studieplass. Det er stor forskjell på opptak til høyere utdanning etter særskilt vurdering og fortrinnsrett til et særskilt utdanningsprogram som gjelder i videregående opplæring. For å få tilbud etter særskilt vurdering, må du kunne sidestilles med søkere som har fått tilbud om plass etter vanlige regler. Det vil si at hvis poengsummen din er flere poeng under poenggrensen, er det ikke sannsynlig at du får tilbud om studieplass etter særskilt vurdering.

Hvis du får godkjent særskilt vurdering, blir søknaden din skjønnsmessig vurdert av alle lærestedene du har søkt til. Søknaden blir vurdert opp mot poenggrensen på hvert enkelt studium du har søkt. I vurderingen blir det lagt vekt på karakterene fra videregående skole og hvordan grunnen til at du søker særskilt vurdering har påvirket disse karakterene.

Slik søker du særskilt vurdering

Du må søke innen 1. mars og krysse av for særskilt vurdering i søknaden

1

Fullfør alle de 4 trinnene i søknaden:

  • legg til studieønsker
  • prioriter studieønskene
  • velg utdanningsbakgrunn
  • se over søknaden og send inn
2

Gå til «Meny» og velg «Søknad».

3

Velg «Søk om særskilt vurdering» nederst på siden.

4

Velg studiene du vil søke særskilt vurdering på og trykk «Lagre».

5

Du får en kvittering under «Meldinger» når søknad om særskilt vurdering er registrert.

6

Gå til dokumentasjonssiden i søknaden og se hva du kan laste opp og hva du må sende inn i posten.

Etter søknadsfristen får du et skjema i «Meldinger». Dette skjemaet må du fylle ut og sende i posten sammen med dokumentasjonen. Du skal sende det til alle lærestedene du har søkt.

Hva må du sende inn?

1

Dokumentasjon som viser at du har generell studiekompetanse og dekker eventuelle spesielle opptakskrav.

2

Attest fra en relevant sakkyndig på forholdet som gjør at du søker særskilt vurdering, og hvordan det har påvirket karakterene dine. Dette kan for eksempel være en utredning fra pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), helsepersonell eller faglærer. Hva som er relevant, avhenger av grunnen til at du søker særskilt vurdering. Hvis du har bodd i Norge i mindre enn 6 år, må du i tillegg laste opp en bostedsattest.

3

Egenerklæring der du skriver hvorfor du søker særskilt vurdering. Egenerklæringen må beskrive hvordan forholdet har påvirket karakterene dine, og hvorfor du mener at du var på et høyere faglig nivå enn det karakterene dine viser.

4

Skjema som skolen din har fylt ut som viser hva slags tilrettelegging du har fått.

Skjema for tilrettelegging (bokmål).

Skjema for tilrettelegging (nynorsk).

Du skal ikke laste opp sensitiv dokumentasjon

Dokumentasjon som inneholder sensitiv informasjon, skal du ikke laste opp i søknaden. All dokumentasjon som inneholder sensitive opplysninger, må du sende til saksbehandler som papirkopier i posten. Adresse finner du i søknaden din.

Hva som er sensitiv dokumentasjon er definert i Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) § 2 nr 8. Dette er dokumentasjon som inneholder opplysninger om: 

  • Helseforhold
  • Seksuelle forhold
  • Rasemessig eller etnisk bakgrunn, eller politisk, filosofisk eller religiøs oppfatning
  • Hvorvidt en person har vært mistenkt, siktet, tiltalt eller dømt for en straffbar handling. 
  • Medlemskap i fagforeninger

Søke særskilt vurdering etter 1. mars?

Hvis det oppstår en uforutsett hendelse etter 1. mars som påvirker karakterene dine, kan du likevel søke særskilt vurdering. Du må begrunne hvorfor du søker særskilt vurdering etter 1. mars.

Hvis det oppstår en uforutsett hendelse etter 15. april som påvirker karakterene dine, må du skrive til Samordna opptak og be om å få søke særskilt vurdering. Du må dokumentere at forholdet som påvirker karakterene oppstod etter 15. april.

Siste frist for å sende inn dokumentasjon er 1. juli.

Forskjell på særskilt vurdering og dispensasjon

Særskilt vurdering og dispensasjon er ikke det samme. Du kan ikke søke både dispensasjon og særskilt vurdering. 

For å søke særskilt vurdering må du ha generell studiekompetanse og dekke eventuelle spesielle opptakskrav. Hvis du ikke har generell studiekompetanse, er det i noen tilfeller mulig å søke om dispensasjon eller betinget opptak .

Tilrettelegging på studiestedet

Universitetene og høgskolene skal så langt det er mulig legge til rette for studenter med særskilte behov. Har du behov for tilrettelegging, må du ta kontakt med det aktuelle lærestedet så snart du får tilbud om studieplass.

Publisert 28. nov. 2013 11:04 - Sist endret 27. okt. 2017 13:39