print logo

Last opp dokumentasjon

Dokumentasjonen din avgjer om du er kvalifisert for studia du søkjer på. Du er sjølv ansvarleg for at dokumenta dine er lasta opp i søknaden innan fristen.

Når du har søkt, får du opp ei liste over kva du må dokumentere i søknaden. Om du må laste opp dokumenter avheng av

1

utdanningsbakgrunnen din og kva for studium du søkjer

2

om du har eller får elektronisk vitnemål i Nasjonal vitnemålsdatabase (NVB)

3

om du får varselsteikn på lista over kva du må laste opp i søknaden.

Er du avgangselev og får vitnemål i juni?

Du fullfører vidaregåande skule i år og får vitnemål som gir generell studiekompetanse. Du har ingen ekstra fag eller forbetringar på kompetansebevis. Dei fleste avgangselevar får vitnemål i slutten av juni når alle fag og eksamenar er bestått.

Dette må du gjere

1

Kryss av for at du fullfører vidaregåande skule i år på lista over kva du må laste opp i søknaden.

2

Du må sjølv sjekke om du får eit elektronisk vitnemål frå den vidaregåande skulen din i NVB innan 1. juli. Får du elektronisk vitnemål, kan du sjå dette i søknaden din. Er du usikker om du får eit elektronisk vitnemål, må du sjølv kontakte din vidaregåande skule.

3

Viss du ikkje har fått eit elektronisk vitnemål som du kan sjå i søknaden din innan 1. juli, må du laste opp eit bilete av papirvitnemålet ditt seinast 1. juli.

Har du elektronisk vitnemål som dekkjer alle opptakskrava?

Du er ferdig med vidaregående skule, og skulen din har sendt inn eit eller fleire elektroniske vitnemål som du kan sjå i søknaden din. 

Dette må du gjere

1

Du må sjekke at du har elektroniske vitnemål som gir generell studiekompetanse i søknaden din.

2

Du må sjekke at du får ei grøn hake på alle obligatoriske felt under "Sjå kva du må laste opp" i søknaden. Får du varselsteikn må du laste opp dokumentasjon.

Får du varselteikn i søknaden?

Du får varselsteikn i søknaden din og har dokumentasjon som ikkje er automatisk lagra i søknaden. 

Dette må du gjere

1

Du må sjølv sjekke hva som vert krevd av dokumentasjon på kvart felt merka med varselteikn.

2

Du må laste opp rett dokumentasjon. Du kan til dømes ta eit bilete av papirdokumentet med mobil og laste det opp. Dokumentasjonen må vere av god kvalitet.

Elektroniske vitnemål og dokumenter du sjølv lastar opp

Det er forskjell på elektroniske vitnemål lagra av vidaregåande skule i Nasjonal vitnemålsdatabase (NVB) og bilete av papirvitnemål du sjølv lastar opp. Lista du får i søknaden over kva du må laste opp hentar informasjon frå dei elektroniske vitnemåla som er lagra i NVB.

Søknaden vert ikkje automatisk oppdatert

Får du varselsteikn i søknaden, blir desse ikkje automatisk endra når du laster opp dokumentasjon. Dette er fordi alle dokument du sjølv lastar opp i søknaden blir manuelt behandla av ein saksbehandlar.

Dokumentasjon på eit anna språk enn skandinavisk eller engelsk.

Viss du har dokumentasjon på eit anna språk enn skandinavisk eller engelsk, må du få den omsett. Omsetjinga kan vere på norsk, engelsk eller eit anna skandinavisk språk og må vere gjort av ein statsautorisert translatør eller eit omsettingsbyrå.

Du skal ikkje laste opp sensitiv dokumentasjon

All dokumentasjon som inneheld sensitive opplysningar, må du sende inn til saksbehandlar som papirkopiar i posten. Adresse finn du i søknaden din.

Dokumentasjon som du har sendt inn per post tidlegare år, vert ikkje lagra.

Kva er sensitiv dokumentasjon?

Dette er dokumentasjon som inneheld opplysningar om helseforhold, seksuelle forhold, rasemessig eller etnisk bakgrunn, eller politisk, filosofisk eller religiøs oppfatning, om ein person har vore mistenkt, sikta, tiltalt eller dømt for ei straffbar handling og/eller medlemskap i fagforeiningar.

Fristar for dokumentasjon

Du er sjølv ansvarleg for å laste opp dokumentasjonen din innan fristen. Fristen for å laste opp dokumentasjon er anten 20. mars eller 10. mai. Har du utdanning og praksis du fullfører i vår, er siste frist for å laste opp 1. juli

Meir om dokumentasjon

Har du forbetra karakterane dine eller teke nye fag i vidaregåande skule?

Viss du har forbetra karakterane dine, vert ikkje desse automatisk oppdatert på eit elektronisk vitnemål. Karakterforbetringar av fag du har tatt tidlegare kan du dokumentere ved å laste opp kompetansebeviset. Har du teke fag som ikkje er forbetringar av fag du har frå før og som ikkje gjev språkpoeng eller realfagspoeng, må du dokumentere desse på eit nytt vitnemål.

Meir om forbetringar og nye fag.

 

Har du teke fag på høgskule eller universitet?

Har du bestått emne på eit norsk universitet eller høgskule, er det mogleg at saksbehandlar kan hente informasjon om dette. Du kan gi samtykke til dette i søknaden din. Når du har gitt samtykke, får saksbehandlar tilgang til informasjon om beståtte emne, studiepoeng og resultat.

Når du har gitt samtykke, får du ein e-post med informasjon om kva som er blitt henta inn. Du vil ikkje få resultat frå lærestaden som behandlar søknaden din. Har du bestått andre emne enn det som står i e-posten, og vil at desse skal vere med i behandlinga av søknaden din, må du sjølv laste opp dokumentasjon på desse innan fristen.

Det kan ta tid frå du gjev samtykke til du får e-post med resultatet.

Har du bestått fag på eit godkjent utanlandsk universitet eller college?

 

Du kan sjå om tilleggspoeng er registrert i søknaden

I søknaden kan du sjå om du tidlegare har fått tilleggspoeng for høgare utdanning, militærteneste eller folkehøgskule. Viss det står i søknaden at du har fått 2 tilleggspoeng for dette tidlegare, treng du ikkje laste opp dokumentasjon på nytt.

Viss den same dokumentasjonen er grunnlag for godkjenning av spesielle opptakskrav, eller naudsynt for å dokumentere praksis til 23/5-regelen, må du laste opp dokumentasjon for høgare utdanning, militærteneste eller folkehøgskule på nytt.

Meir om tilleggspoeng.

 

Dokumentasjonen vert kontrollert.

All dokumentasjon vert kontrollert av saksbehandlar, og i tvilstilfelle kan du bli bedt om å sende inn originalar. I løpet av det første semesteret vil alle lærestadene be eit tilfeldig utplukk av nye studentar om å syne originale vitnemål og attestar. Urette eller misvisande opplysningar kan føre til at du mistar retten til å fullføre eit studium. Falsk dokumentasjon vil bli ramma av Straffeloven § 361 første ledd, bokstav a og b, og blir alltid politimeldt.

Har du spørsmål om søknaden din?

Du finn som regel svar i ofte stilte spørsmål.