print logo

Tidleg opptak

Du kan få svar på søknaden allereie rundt 20. mai.

Korleis søkjer du tidleg opptak?

Du må søkje innan 1. mars og krysse av for tidleg opptak i søknaden.

Kven kan søkje tidleg opptak?

For å søkje tidleg opptak må du dokumentere minst éin av desse grunnane:

A

Du er i jobb og har oppseiingstid eller må søkje permisjon. Dette dokumenterar du med ein attest frå arbeidsgjevar om oppseiingstid eller permisjon, eller arbeidskontrakt og lønsslipp frå den siste månaden.

B

Du er sjølvstendig næringsdrivande og skal avvikle verksemda i samband med studium. Dette dokumenterar du med ein attest frå Skatteetaten eller føretaksregister om sjølvstendig næringsverksemd.

C

Du må flytte med familie på grunn av jobb, barnehageplass eller skulebyte. Dette dokumenterar du med ein bustadsattest frå Skatteetaten for deg og borna, eller deg og ektefelle/sambuar.

D

Du har behov for særskilt tilrettelegging på studiestaden. Dette dokumenterar du med ein attest frå sakkunnig, til dømes lege. Høyr fyrst med lærestaden om det allereie er tilrettelagt for behova dine.

E

Du må søkje opphaldsløyve for å studere. Dette dokumenterar du med ein kopi av opphaldskort eller relevante sider i passet. Dette gjeld kun søkjarar med mellombels opphaldsløyve eller søkjarar som ikkje har opphaldsløyve i Noreg. Dette gjeld ikkje for søkjarar frå EU/EØS-land.

 

Skal du søkje tidleg opptak må du vere kvalifisert til studiet når du søkjer. På grunn av kort handsamingstid må du sende all dokumentasjon saman med følgeskjemaet innan 20. mars. Du har derfor ikkje høve til å få tidleg opptak viss du skal ta fag, kurs eller språktestar våren 2015.

For å få tidleg opptak må du ha ein poengsum som ville ha vore i øvre halvdel blant søkjarane som blei tekne opp til studiet i fjor.

Studium med opptaksprøve har ikkje tidleg opptak.

Når får du svar på om du har fått tidleg opptak?

Svaret får du i søknaden rundt 20. mai. Dersom du ikkje får tidleg opptak får du svar i hovudopptaket 20. juli.

Dersom du får tidleg opptak på eit lågare prioritert studieønske, og ikkje lengre er interessert i opptak til høgare prioritetar, må du omprioritere studieønska innan 1. juli slik at den studieplassen du har fått blir fyrsteprioriteten din.

Du må svare innan 26. juli om du tek imot plassen.

Publisert 16. jan. 2013 19:16 - Sist endra 27. mai. 2015 13:29