Klagenemnder

Alle institusjoner under universitets- og høyskoleloven er pålagt å ha en egen klagenemnd.

Om nemndene

Fra 1. juli  2021 er det Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, HK-dir som har sekretærfunksjon for tre av Kunnskapsdepartementets klagenemnder. Tidligere var det Unit.

Klagenemndene fungerer som klageinstans for alle vedtak som blir fattet ved institusjonen. I saker hvor institusjonens styre eller institusjonens klagenemnd bare fatter vedtak som første instans, er departementet endelig klageinstans.