Nasjonal klagenemnd

Nasjonal klagenemnd jobber med klager på enkeltvedtak i grunnutdanninger ved universiteter og høyskoler som organiseres av Samordna opptak (SO). Vedtakene til Nasjonal klagenemnd er endelige og kan ikke påklages.

Om Nasjonal klagenemnd

Den nasjonale klagenemnda behandler ikke klager i lokale opptak. Den skal heller ikke behandle klager over vedtak om opptak på grunnlag av realkompetanse, opptak etter at det er innvilget dispensasjon fra enkelte av kravene om generell studiekompetanse eller klager på vurderinger av spesielle opptakskrav som omfatter ferdigheter eller opptaksprøver fastsatt av institusjonen. Klager på slike vedtak behandles i klagenemnder ved lærestedene

Nasjonal klagenemnd har syv medlemmer oppnevnt av Kunnskapsdepartementet. Disse velges normalt for to år av gangen. Klagenemnda har følgende sammensetning for opptaksåret 2018/2019:

  • Henrik W. Bärnholdt (leder)
  • Asbjørn Strandbakken (nestleder)
  • Siri Margrethe Løksa (medlem fra lærestedene)
  • Turid Høgetveit (medlem fra lærestedene)
  • Ingvild Naadland (medlem fra forvaltningsområdet for videregående opplæring)
  • Aleksander Milde (studentrepresentant)
  • Caroline Lomsdalen Bendixen (studentrepresentant)
  • Varamedlemmer

Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning fungerer som sekretariat for Nasjonal klagenemnd. Unit har ansvar for å forberede og tilrettelegge klagesakene for nemnda og innkalle til møter i samråd med nemdas leder.

Sekretær for Nasjonal klagenemnd er Esther Mørk.

Første møte høsten 2018 ble avholdt 11.-12. september. Det andre møtet avholdes 17. oktober.

Regelverk

Lenkene under er regler og utfyllende informasjon om hvorfor vi har klagenemder.


 

Publisert 4. apr. 2013 15:35 - Sist endret 8. jan. 2019 17:01