Årets endringer

Her kan du lese om endringer i opptaksreglene i 2018. Denne siden og sidene om de aktuelle endringene oppdateres fortløpende frem til åpning av søknaden 6. februar.

Kjønnspoeng til mannlige søkere

Til noen studier blir det gitt 2 kjønnspoeng til mannlige søkere. Er du mann, får du 2 kjønnspoeng hvis du søker

 • veterinær ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
 • dyrepleie ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
 • sykepleie ved Lovisenberg diakonale høgskole (LDH)
 • sykepleie ved Universitetet i Agder (UIA)

Mer om kjønnspoeng

Tilleggspoeng for fagskole

Du kan få inntil 2 tilleggspoeng i ordinær kvote for fagskole. Dersom du dokumenterer minst 60 fagskolepoeng/studiepoeng fra fagskole, vil du få 2 tilleggspoeng. Dersom du dokumenterer mellom 30-59 fagskolepoeng/studiepoeng fra fagskole, vil du få 1 tilleggspoeng. 

Mer om tilleggspoeng

Endringer i regler for generell studiekompetanse på bakgrunn av fagskole

Søkere med 2-årige godkjente fagskoleutdanninger kan dekke kravet til generell studiekompetanse uten å ta studiekompetansefaget norsk i tillegg. Dette forutsetter at undervisningsspråket har vært enten norsk eller andre nordiske språk.

Mer om fagskole og generell studiekompetanse 

Endringer i regler for betinget opptak til studier med spesielle opptakskrav

Hvis du har søkt studier med karakterkrav som inngår i spesielle opptakskrav, må du dekke karakterkravene med standpunktkarakterene i faget du ikke fikk tatt eksamen i.

Mer om betinget opptak

Ny omregning av norsktester

Fra opptaket til studieåret 2018-2019 vil både Norskprøven fra Kompetanse Norge / Vox med resultatet B2 på alle delprøver, og Test i norsk - høyere nivå, skriftlig med bestått på alle delprøver regnes om til karakteren 4 for kvalifiserte søkere med utenlandsk utdanning. Testene vil også kunne dekke spesielle opptakskrav der det er krav om opptil karakteren 4 i norsk.

Kvote for Forsvaret til Norges idrettshøgskole avvikles

Mer om kvoter til Norges Idrettshøgskole

Noen viktige frister i opptaket endres

 • Søknadsfristen for søkere med utenlandsk utdanning er 15. april.
 • Fristen for å laste opp dokumentasjon på avsluttet utdanning er 20. april for søkere som har søknadsfrist 15. april. Har du utdanning og praksis du fullfører i vår, er siste frist for å laste opp 1. juli. 
 • Fristen for å svare på opptaket er 24. juli.

Se oversikt over alle frister i opptaket 2018.

Forsøksordning med skjerpet opptakskrav til enkelte studier innen informatikk, realfag, natur- og miljøfag

For opptak til studieåret 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 vil det som en forsøksordning kreves at søkere dokumenterer matematikk R2 som et tilleggskrav for å være kvalifisert til enkelte studier.

Oversikt over studier som har dette kravet fra og med opptaksåret 2019.

Opptakskrav

Det nye opptakskravet er Matematikk R1(eller Matematikk S1 og S2) + R2 og i tillegg enten

 • Fysikk 1 + 2 eller
 • Kjemi 1 + 2 eller
 • Biologi 1 + 2 eller
 • Informasjonsteknologi 1 + 2 eller
 • Geofag 1 + 2 eller
 • Teknologi og forskningslære 1 + 2.
Studier som omfattes av forsøksordningen for opptak til studieåret 2018-2019:

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

 

Bachelor i matematiske fag

Årsstudiet i matematiske fag

Bachelor i kjemi

Bachelor i fysikk

Universitetet i Bergen (UiB)

Bachelor i matematikk

Bachelor i matematikk for teknologi og industri

Bachelor i kjemi

Bachelor i fysikk

Bachelor i statistikk

Bachelor i bioinformatikk

Bachelor i geovitenskap

Bachelorgrad i miljø- og ressursfag (naturvitenskapelig retning)

Bachelor i meteorologi og oseanografi

Bachelor i petroleumsteknologi

Årsstudiet i naturvitenskapelige fag

Bachelor i datavitenskap

Bachelor i datateknologi

Bachelor i datasikkerhet

Bachelor i nanoteknologi

Integrert master i aktuarfag

Lektorutdanning i naturvitenskap eller matematikk

Universitetet i Oslo (UiO)

Bachelor i matematikk og økonomi

Bachelor i matematikk med informatikk

Bachelor i kjemi og biokjemi

Bachelor i fysikk og astronomi

Bachelor i geologi og geografi

Bachelor i geofysikk og klima

Årsstudiet i realfag

Bachelor i materialvitenskap for energi- og nanoteknologi

Bachelor i elektronikk, informatikk og teknologi

Bachelor i informatikk: robotikk og intelligente systemer

Lektorprogrammet, realfag

UiT Norges arktiske universitet (UiT)

Bachelor i matematikk og statistikk

Bachelor i matematikk og finans

Årsstudium i matematikk

Bachelor i kjemi

Bachelor i fysikk

Bachelor i geologi

Lektorutdanning trinn 8-13, realfag

Bachelor i farmasi får nytt opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse må søkere dokumentere:

Matematikk R1 eller matematikk (S1 + S2) og kjemi 1 og i tillegg enten

 • fysikk 1 eller
 • biologi 1 eller
 • kjemi 2

Bachelor i ernæring får nytt opptakskrav på noen læresteder

Bachelor i ernæring på UIT Norges arktiske universitet og Universitetet i Agder får nytt opptakskrav. I tillegg til generell studiekompetanse må søkere dokumentere:
Matematikk R1 eller matematikk (S1 + S2) og fysikk 1 og kjemi (1 + 2).

Bachelor i politiutdanning endrer opptakskrav

Endringene er:

 • det er ikke lenger krav om minimumsalder for å søke opptak til Politihøgskolen
 • søkere må ha førerkort klasse B senest 1. august året før de søker opptak
 • søkere må ha minimum karakteren 3 i norsk hovedmål skriftlig (gjennomsnitt av standpunkt- og eksamenskarakter) fra videregående opplæring (393-timer) innen søknadsfristen 1. mars

I tillegg gjør Politihøgskolen oppmerksom på følgende endring knyttet til opptaksprøver:

Politihøgskolen bestemmer, på grunnlag av søkers konkurransepoeng ved søknadsfristens utløp 1.mars, antall søkere som hvert år skal innkalles til opptaksprøver.

Mer om det nye kravet og endringene på Politihøgskolens nettsider.

Endringer i poengberegning for søkere med utenlandsk utdanning

Noen land har fått ny metode for hvordan karakterpoengsummen blir regnet ut, og noen land har fått ny omregningstabell.

Endringene gjelder:

Endringer i fag som kan gi språk- eller realfagpoeng og/eller dekke spesielle opptakskrav

Fra opptaket til studieåret 2018-2019 vil det være endringer i hvilke fag fra utenlandsk videregående skole som kan dekke spesielle opptakskrav og/eller gi språk- eller realfagpoeng. 

Endringene gjelder:

Forkurs i matematikk for opptak til lærerutdanningene

Det vil komme tilbud om forkurs i matematikk for opptak til lærerutdanningene i 2018.

Publisert 20. mars 2014 13:56 - Sist endret 16. mars 2018 14:40