Bakgrunn for omregningstabellene

I Norge er opptak til høyere utdanning basert på karakterer fra videregående skole. For å kunne sammenligne utenlandske karakterer med norske, bruker vi omregningstabeller.

En omregningstabell baseres enten på

  • offisiell statistikk fra de ulike lands myndigheter eller
  • statistikk fra søkere med utenlandsk utdanning som har søkt opptak til høyere utdanning i Norge eller
  • en lineær omregning fra utenlandsk karakterskala til norsk

I de tilfeller hvor tabellene lages på bakgrunn av statistikk, blir statistikken sammenlignet med statistikk fra norsk videregående skole.

Hvordan lages omregningstabellene?

I Norge går karakterskalaen fra 1 til 6. 2 er den laveste beståtte karakter og 6 er den høyeste. I Norge får bare 0,01 % av elevene gjennomsnittskarakteren 6,00.
De 10 % beste elevene får et gjennomsnitt på ca. 5,00 eller bedre.

Tabeller basert på statistikk

Vi lager tabellene ved å finne 1-prosentiler i det utenlandske datagrunnlaget. Disse sammenligner vi med tilsvarende prosentiler på den norske skalaen. Det betyr at de 1 % beste fra det aktuelle landet i utgangspunktet blir sidestilt med de 1 % beste fra Norge, de 10 % beste sidestilles med de 10 % beste fra Norge også videre.

For noen tabeller er metodene for omregningen noe annerledes. Dette gjelder spesielt for land med karakterskalaer som er særlig topp- eller bunntunge. Dette blir det informert om på det aktuelle landets egne sider.

Lineær omregning og lineære tabeller

Noen land har vi ikke karakterstatistikk fra. Søkere med utdanning fra slike land får en lineær omregning av sine utenlandske karakterer til norske. Denne type omregning fanger ikke opp variasjoner i bruk av skalaen fra det landet vi omregner fra, og lineær omregning og lineære tabeller brukes derfor kun når vi er rimelig sikre på at karakterbruken i det aktuelle landet følger tilnærmet samme normalfordeling som i Norge.

Vi gjør ikke forskjell

Samordna opptak har fått myndighet fra Kunnskapsdepartementet til å lage omregningstabeller for alle land. Vi ønsker å behandle alle søkere fra samme land likt. Vi gjør derfor ikke forskjell basert på hvilken videregående skole du har gått på, eller eventuell vanskelighetsgrad og nivå på utdanningen.

Under hvert land kan du lese på hvilket grunnlag tabellen er laget. Hvis karaktergjennomsnittet ditt ikke kan regnes om, vil du få en individuell vurdering.

Publisert 3. juli 2014 11:15 - Sist endret 3. des. 2021 15:26