Bakgrunn for omregningstabellene

I Norge er opptak til høyere utdanning basert på karakterer fra videregående skole. For å kunne sammenligne utenlandske karakterer med norske, bruker vi omregningstabeller.

Vi baserer omregningstabeller på enten:

  • offisiell statistikk fra myndighetene i et land, eller
  • statistikk fra søkere med utenlandsk utdanning som har søkt opptak til høyere utdanning i Norge, eller
  • en lineær omregning fra utenlandsk karakterskala til norsk

I de tilfeller hvor tabellene lages på bakgrunn av statistikk, blir statistikken sammenlignet med statistikk fra norsk videregående skole.

Hvordan lages omregningstabellene?

I Norge går karakterskalaen fra 1 til 6. 2 er den laveste beståtte karakter og 6 er den høyeste. I Norge får under 0,1 % av elevene som får generell studiekompetanse gjennomsnittskarakteren 6,00. Omrking de 15 % beste elevene får et gjennomsnitt på ca. 5,00 eller bedre.

Tabeller basert på statistikk

Vi lager tabellene ved å finne prosentiler i det utenlandske datagrunnlaget. Disse sammenligner vi med tilsvarende prosentiler i det norske tallmaterialet. Det betyr at de 1 % beste fra det aktuelle landet i utgangspunktet blir sidestilt med de 1 % beste fra Norge, de 10 % beste sidestilles med de 10 % beste fra Norge og så videre.

For noen tabeller er metodene for omregningen noe annerledes. Dette gjelder spesielt for land med karakterskalaer som er særlig topp- eller bunntunge. Dette blir det informert om på det aktuelle landets egne sider.

Vi bruker helst offisiell karakterstatistikk når vi lager statistikkbaserte tabeller. I noen tilfeller får vi ikke tak i offisiell karakterstatistikk, og da bruker vi egeninnsamlet karakterstatistikk.  

Lineær omregning og lineære tabeller

Noen land har vi ikke tilstrekkelig med karakterstatistikk fra. Søkere med utdanning fra slike land får en lineær omregning av sine utenlandske karakterer til norske. Denne type omregning fanger ikke opp variasjoner i bruk av skalaen fra det landet vi omregner fra, og lineær omregning og lineære tabeller brukes derfor kun når vi er rimelig sikre på at karakterbruken i det aktuelle landet følger tilnærmet samme normalfordeling som i Norge.

Vi gjør ikke forskjell

Samordna opptak har fått myndighet fra Kunnskapsdepartementet til å lage omregningstabeller for alle land. Vi ønsker å behandle alle søkere fra samme land likt. Vi gjør derfor ikke forskjell basert på hvilken videregående skole du har gått på, eller eventuell vanskelighetsgrad og nivå på utdanningen.

Omregningstabellene ligger på de ulike landsidene våre. Under hvert land kan du lese på hvilket grunnlag tabellen er laget.

Publisert 3. juli 2014 11:15 - Sist endret 28. nov. 2022 15:59