Tidligere endringer

Her kan du lese om tidligere endringer i opptaksreglene.

Endringer i 2017

Kjønnspoeng til menn fjernes til dyrepleier og veterinær ved NMBU

Det har tidligere blitt gitt 2 kjønnspoeng til menn ved søking til veterinærstudiet og dyrepleierutdanningen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) .

Kunnskapsdepartementet (KD) vedtar regler for opptak til høyere utdanning og i brev av 5. april 2017 har departementet bestemt at kjønnspoeng for menn ved opptak til studieåret 2017-2018 blir fjernet. Kunnskapsdepartementet viser til at denne ordningen er i strid med gjeldende likestillings- og diskrimineringslov. Disse poengene er derfor nå fjernet ved de aktuelle studiene.

Les mer på nettsidene til Regjeringen.

Les brevet fra Kunnskapsdepartementet (KD).

Forkurs sommeren 2017

Det vil bli tilbud om forkurs i matematikk for søkere til lærerutdanningene sommeren 2017. Forkurset er for deg som har 35 skolepoeng og minimum gjennomsnittskarakter 3 i fagene norsk (393 timer) og matematikk (224 timer). Det vil komme mer informasjon om påmelding, arrangør og tidspunkt for 2017 senere. 

Du kan også forbedre karakteren din i matematikk. Se mer om privatisteksamen og frister på vilbli.no eller privatistweb.no 

Grunnskolelærerutdanningene blir 5-årig masterutdanning

Grunnskolelærerutdanningene for 1.-7. trinn og 5.-10. trinn vil fra studieåret 2017-2018 være 5-årige masterutdanninger. Disse utdanningene har tidligere vært 4-årige.

Det er ikke lenger mulig å forbedre karakterer på utenlandske vitnemål

Fra og med studieåret 2017/2018 vil det ikke lenger være mulig for søkere med utenlandsk videregående utdanning å forbedre karakterer på det utenlandske vitnemålet ved å ta fag i norsk videregående skole.

Søkere som ønsker å forbedre gjennomsnittskarakteren, kan ta programfag i norsk videregående skole som gir språk- og realfagspoeng. Se informasjon under «Nye fag og forbedringer» på det enkelte land.

Forsøksordning med skjerpet karakterkrav i norsk for enkelte studier

  • Bachelor i sykepleie ved Høgskolen i Oslo og Akershus blir det krav om at søkere dokumenterer minimum karakteren 3,0 i norsk (393 timer) for å være kvalifisert for opptak.
  • Bachelor i journalistikk ved Høgskolen i Oslo og Akershus blir det krav om at søkere dokumenterer minimum karakteren 4,0 i norsk (393 timer) for å være kvalifisert for opptak.

Begge kravene gjelder for opptak til studieåret 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020.

Forsøksordning med skjerpet karakterkrav i engelsk for enkelte studier

  • Bachelor i engelskspråklige program ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet blir det krav om at søkere dokumenterer minimum karakteren 4,0 i fellesfaget engelsk (140 timer). Har du bestått programfag i engelsk med et omfang på minst 140 timer eller tilsvarende, har du dekket kravet.

Kravet gjelder for opptak til studieåret 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021.

Endringer i 2016

Fra og med opptak til studieåret 2016/2017 ble det innført et nytt opptakskrav til grunnskolelærer og 5-årig lektorutdanning. Det nye kravet er:

  • gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer) og
  • gjennomsnittskarakter 4 eller bedre i matematikk (224 timer) og
  • minst 35 skolepoeng.

Du dekker karakterkravet i matematikk hvis du har bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2.

Endringer i 2015

Faglærerutdanningene får opptakskrav

Kunnskapsdepartementet har vedtatt at alle faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag skal ha opptakskrav på 35 skolepoeng og et gjennomsnitt på minimum karakteren 3 i norsk (393 timer) og 3 i matematikk (224 timer).

Språkkravet i norsk for søkere med utenlandsk utdanning

Søkere med utenlandsk utdanning kan dekke språkkravet i norsk ved en avsluttende prøve i norsk for voksne innvandrere (norskprøven) med minimum nivå B2 på alle delprøver. Norskprøven på minimum nivå B2 kan du ta første gang i desember 2015 hos Vox

Endringer i 2014

Tilleggsregler for språk og realfag

Det er bestemt at det skal gis tilleggspoeng (språkpoeng) for beståtte programfag i latin og gresk fra og med opptaket til studieåret 2014/2015.

Disse tilleggspoengene er innenfor den samme rammen på 4 poeng som gjelder for språk- og realfagspoeng, slik at ingen kan får flere enn 4 tilleggspoeng for programfag i realfag og fremmedspråk til sammen.

Endringer i 2013

Om krav til praksis

Det er bestemt at det tidligere kravet om at arbeidserfaring må være minst 50 % over minimum et halvt år, ikke lenger gjelder. Søkere uten dokumentert nedsatt arbeidsevne, får praksis regnet ut i forhold til heltidsstilling. Det er en forutsetning at praksis og utdanning til sammen ikke kan overskride 100 % i samme tidsperiode. Det er en forutsetning at søkeren kan dokumentere de fastsatte fagkravene.

I vurderinger om søkere dekker kravet til praksis i 23/5-regelen skal det fra og med 2013 tas hensyn til søkere som har, eller har hatt nedsatt arbeidsevne. Dokumentert nedsatt arbeidsevne kan delvis eller fullt dekke kravet til praksis. Nedsatt eller redusert arbeidsevne ved kan dokumenteres for eksempel attest fra lege eller kopi av vedtak fra NAV. Presiseringen er gjort i Forskrift om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning, og fastsatt av Kunnskapsdepartementet 31. januar 2013.

Realfags- og språkpoeng

Det kan ikke gis mer enn 1,5 realfags- og språkpoeng i samme fag.

Endringer i 2012

Til opptaket 2012 var det ingen endringer i opptaksreglene.

Endringer i 2011

Tilleggsregler for språk og realfag

Departementet har vedtatt at det skal gis tilleggspoeng (språkpoeng) for beståtte programfag i andre fremmedspråk enn engelsk fra og med opptaket til studieåret 2011/2012. Disse tilleggspoengene er innenfor den samme rammen på 4 poeng som gjelder for realfagspoeng nå, slik at ingen kan få flere enn 4 tilleggspoeng for programfag i realfag og fremmedspråk.

Idrettsvitenskap ved Norges idrettshøgskole

Det er ikke opptaksprøve til bachelorstudiet i idrettsvitenskap ved Norges idrettshøgskole (NIH).

Endringer i 2010

Lærerutdanningen

Fra og med opptaket i 2010 er det ikke lenger tilbud om allmennlærerutdanning, men en grunnskolelærerutdanning som er delt i to retninger:

  • Grunnskolelærer for 1.-7. trinn
  • Grunnskolelærer for 5.-10. trinn

Endringer i 2009

I 2009 ble det foretatt store endringer i rangeringsreglene. 

Fordypningpoeng og realfagspoeng ble endret

Fordypningspoengene(maks 4) falt bort, mens maks realfagspoeng ble redusert fra 6 til 4. Dermed er maks poengsum i kvoten for førstegangsvitnemål (tidligere primærvitnemålskvoten) redusert med 6 poeng. 

Tilleggspoeng for militærtjeneste, folkehøgskole eller høyere utdanning er redusert fra 3 til 2. Dermed er maks poengsum i ordinær kvote redusert med 7 poeng. 

Også bonuspoengene for søkere med studieretning for musikk, dans og drama er fjernet. 

Opptak til medisinstudiet har nå samme regler for tilleggspoeng som andre grunnutdanninger. 

Studier der tilleggspoeng for opptaksprøver er inkludert i poengsummen er listet nederst i tabellen.

Poenggrenser kan ikke sammenlignes

På grunn av endringer i poengreglene kan ikke poenggrensene for 2009 og senere sammenlignes med tidligere års poenggrenser. Dette er fordi det har vært endringer i rangeringsreglene.

Publisert 20. mars 2014 14:00 - Sist endret 11. okt. 2017 11:12