Universitet og høgskole - Andre krav

Til ulike typer utdanninger kan det være andre tilleggskrav. Dette er blant annet helsekrav til maritimt sertifikat, krav om politiattest og krav om medisinsk testing.

Ikon for universitet og høgskole

Krav om politiattest

Det er fastsatt i kapittel 6 i opptaksforskrifta at det skal kreves politiattest til studier der studentene kommer i kontakt med pasienter, klienter, barnehagebarn, elever eller andre sårbare grupper som del av klinisk undervisning eller praksisopplæring. Dette gjelder lærer- og lektorutdanninger, helseutdanninger og flere årsstudium som har praksis.

Dersom politiattesten viser at du er siktet, tiltalt eller dømt for seksuelle overgrep eller grove voldsbrudd, kan det få konsekvenser for gjennomføringen av visse studier.

Du må få opptak til studiet, før du kan søke om politiattest. 

Politiattesten får du ved å sende en søknad til politiet. Du må legge ved tilbudsbrevet som du finner som vedlegg til svar på opptaket i "Meldinger" i nettsøknaden.

Attesten skal ikke være eldre enn tre måneder.

Hvis du ikke leverer politiattesten, får du ikke anledning til å delta i klinisk undervisning eller praksisopplæring. Dette betyr at du ikke får anledning til å gjennomføre utdanningen.

Når og hvor skal du levere politiattest

Søkere som får tilbud om plass ved et av disse studiene, og som ikke har merknad på politiattesten, skal legge fram politiattesten for lærestedet senest ved studiestart.

Søkere som får tilbud om plass ved et av disse studiene, og som har merknad på politiattesten, skal sende politiattesten til lærestedet innen 3 uker etter at de fikk tilbud om studieplass.

En eventuell avgjørelse om utestenging blir fattet av lærestedets klagenemnd. 

Du skal ikke laste opp politiattesten i søknaden din.

For opptak til Politihøgskolen gjelder egne regler for innlevering av politiattest.

Krav til medisinsk testing

I forbindelse med praksis eller klinisk undervisning må studenter ved bestemte utdanninger og/eller ved bestemte praksissteder gjennomføre undersøkelser for tuberkulose og meticillinresistente gule stafylokokker (MRSA).

Tuberkuloseundersøking

Studenter ved helse-/sosialfagutdanninger og lærerutdanninger plikter å gjennomgå tuberkuloseundersøking. Krav til testing gjelder også ved andre utdanninger dersom du har praksis/klinisk undervisning innen helse/sosialsektor eller pedagogisk sektor.

Kravet gjelder dersom du de tre siste årene har oppholdt deg minst 3 måneder i land utenfor Vest-Europa, USA, Canada, Australia, New Zealand eller Japan, og skal være i Norge lengre enn tre måneder.

Meticillinresistente gule stafylokokker (MRSA)

Studenter som skal ha praksis eller klinisk undervisning ved sykehus, sykehjem og andre boformer for heldøgns pleie, plikter å gjennomgå undersøking for meticillinresistente gule stafylokokker.

Kravet gjelder dersom du i løpet av de siste 12 månedene har arbeidet i helsevesenet eller har vært innlagt på helseinstitusjoner i land utenfor Norden. Kravet til undersøking gjelder også dersom du i løpet av de siste 6 månedene på andre måter kan ha vært utsatt for smitte i Norge eller i utlandet.

Plikt til å gjennomføre undersøkelsene

Dersom du kommer inn under reglene for disse undersøkelsene, har du selv ansvaret for å bli undersøkt. Resultatet av undersøkelsene må være klart før du kan starte med praksis. Nærmere regler og gjennomføringen av dette vil du få beskjed om ved ditt studiested.

Dersom du får tilbud om studieplass ved en av de aktuelle utdanningene, vil du samtidig få nærmere informasjon om reglene for testing. Lærestedet vil informere om den praktiske gjennomføringen av testene.

 

Helsekrav til maritimt sertifikat

Fullførte og beståtte maritime utdanninger er i seg selv ikke tilstrekkelig for å få maritimt sertifikat.

Ta kontakt med et lærested med denne typen utdanning for å få oversikt over helsekravene som gjelder for innløsning av sertifikat.

 

Publisert 28. jan. 2013 17:00 - Sist endret 20. jan. 2021 10:35