Særskilt vurdering

For å få særskilt vurdering, må du dokumentere at de faktiske kunnskapene du hadde da du gikk på videregående skole var bedre enn karakterene dine viser. Særskilt vurdering er derfor ikke en ordning for å vurdere en søkers potensial.

Hvem kan få særskilt vurdering?

Du må ha generell studiekompetanse, og dekke eventuelle spesielle opptakskrav for å få særskilt vurdering. Hvis du ikke har generell studiekompetanse, er det i noen tilfeller mulig å søke om dispensasjon eller betinget opptak .

For å få særskilt vurdering, må du dokumentere at du kunne mer da du gikk på videregående skole enn karakterene dine viser, og at dette skyldes spesielle forhold. Det er de faktiske kunnskapene du hadde da du gikk på videregående skole som skal vurderes. Det at du kunne ha fått bedre karakterer dersom situasjonen din var annerledes, gir ikke grunnlag for særskilt vurdering.

Spesielle forhold kan være funksjonshemming, sykdom, at du har vært utsatt for en ulykke eller andre uforutsette hendelser, eller at du har et annet morsmål enn norsk og har fullført videregående skole i Norge med kortere botid enn 6 år.

Når søknaden din blir behandlet, blir det tatt med i vurderingen om du har fått den tilretteleggingen du har krav på i videregående skole. Hvis du har fått tilrettelegging, kan du normalt ikke få særskilt vurdering i tillegg, siden dette betyr at skolen allerede har tatt hensyn til dine spesielle forhold.

Det blir ikke lagt vekt på resultater fra høyere utdanning, yrkespraksis eller annet du har gjort etter videregående skole.

Tilbud om studieplass etter særskilt vurdering

Selv om du får særskilt vurdering, har du ikke automatisk rett på studieplass. For å få tilbud etter særskilt vurdering, må du kunne sidestilles med søkere som har fått tilbud om plass etter vanlige regler. Det vil si at hvis poengsummen din er flere poeng under poenggrensen, er det ikke sannsynlig at du får tilbud om studieplass etter særskilt vurdering.

Hvis du får godkjent særskilt vurdering, blir søknaden din skjønnsmessig vurdert av alle lærestedene du har søkt til. Søknaden blir vurdert opp mot poenggrensen på hvert enkelt studium du har søkt. I vurderingen blir det lagt vekt på karakterene fra videregående skole og hvordan grunnen til at du søker særskilt vurdering har påvirket disse karakterene.

Får du ikke særskilt vurdering, konkurrerer du i opptaket med poengsummen din.

Slik søker du særskilt vurdering

Du må søke innen 1. mars og krysse av for særskilt vurdering i søknaden

1

Fullfør alle de 4 trinnene i søknaden:

  • Legg til studieønsker.
  • Prioriter studieønskene.
  • Velg utdanningsbakgrunn.
  • Se over søknaden og send inn.
2

Gå til «Meny» og velg «Søknad».

3

Velg «Søk om særskilt vurdering» nederst på siden.

4

Velg studiene du vil søke særskilt vurdering på og trykk «Lagre».

5

Du får en kvittering i «Meldinger» når søknad om særskilt vurdering er registrert.

6

Gå til «Se hva du må laste opp» i søknaden og se hva du kan laste opp og hva du må sende inn i posten.

Etter søknadsfristen får du et skjema i «Meldinger». Dette skjemaet må du fylle ut og sende i posten sammen med dokumentasjonen. Du skal sende det til alle lærestedene du har søkt.

Dette må du laste opp i søknaden

Du må laste opp all dokumentasjon som viser at du har generell studiekompetanse og dekker eventuelle spesielle opptakskrav.

Dette må du sende i posten

Dokumentasjon som inneholder sensitive opplysninger må du sende i posten. Du kan ikke laste opp sensitive opplysninger i søknaden. 

Sensitiv dokumentasjon er dokumentasjon som inneholder opplysninger om helseforhold, seksuelle forhold, rasemessig eller etnisk bakgrunn, eller politisk, filosofisk eller religiøs oppfatning, om en person har vært mistenkt, siktet, tiltalt eller dømt for en straffbar handling og/eller medlemskap i fagforeninger.

Et eksempel på sensitiv dokumentasjon er legeattester.

Etter søknadsfristen får du et vedleggsskjema for særskilt vurdering i søknaden. Dette skjemaet må du fylle ut og sende i posten sammen med dokumentasjonen. Du skal sende det til alle lærestedene der du har søkt om særskilt vurdering.

Sammen med vedleggsskjemaet for særskilt vurdering må du sende inn:

1

Attest fra en relevant sakkyndig på forholdet som gjør at du søker særskilt vurdering. Dette kan for eksempel være en utredning fra pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) eller helsepersonell. Du må også dokumentere at du var på et høyere faglig nivå i videregående skole enn det karakterene dine viser. Hva som er relevant avhenger av grunnen til at du søker særskilt vurdering. Hvis du har bodd i Norge i mindre enn 6 år, må du i tillegg laste opp en bostedsattest.

2

Egenerklæring der du skriver hvorfor du søker særskilt vurdering. Egenerklæringen må beskrive hvordan forholdet har påvirket karakterene dine, og hvorfor du mener at du var på et høyere faglig nivå enn det karakterene dine viser.

3

"Skjema om tilrettelegging for tidligere elev" som viser om du har fått tilrettelegging eller ikke. Det er skolen som skal fylle ut dette for deg. Hvis du har fått tilrettelegging, skal skolen krysse av for hva slags tilrettelegging du har fått. Hvis du ikke har fått tilrettelegging, skal skolen krysse av for dette.


Skjema om tilrettelegging for tidligere elev (bokmål)
Skjema om tilrettelegging for tidlegare elev (nynorsk)

Søke særskilt vurdering etter 1. mars?

Hvis det oppstår en uforutsett hendelse etter 1. mars som påvirker karakterene dine, kan du likevel søke særskilt vurdering. Du må begrunne hvorfor du søker særskilt vurdering etter 1. mars.

Hvis det oppstår en uforutsett hendelse etter 15. april som påvirker karakterene dine, må du skrive til Samordna opptak og be om å få søke særskilt vurdering. Du må dokumentere at forholdet som påvirker karakterene oppstod etter 15. april.

Siste frist for å sende inn dokumentasjon er 1. juli.

Publisert 28. nov. 2013 11:04 - Sist endret 30. jan. 2018 16:23