Dehálaš áigemearit

Guovvamánu 1.beaivi – Dán rájes sáhtát álgit ohcat

Ohcanáigi rahppojuvvo guovvamánu 1.beaivvi dii.09.00:s, ja dan rájes sáhtát don álgit ohcat oahpposaji 2017-18 oahppojahkái. 

Njukčamánu 1.beaivi – Ohcanáigemearri muhtun ohcciide

Njukčamánu 1.beaivvi ohcanáigemearri guoská dáidda oahpuide:

Don sáhtát lasihit oahpuid maŋŋel njukčamánu 1.beaivvi, muhto dan fertet dahkat ovdal cuoŋománu 15.beaivvi.

Njukčamánu 20.beaivi – Áigemearri sáddet sisa mielddusskovi

Áigemearri dutnje  sáddet sisa dokumentašuvnna geas lea ohcanáigemearri njukčamánu 1.beaivvi. Jus dus lea ohcanáigemearri njukčamánu 1.beaivvi, de oaččut iežat ohcamii mielddusskovi sullii 1-2 vahkku maŋŋel ohcanáigemeari.  Dokumentašuvnna ja mielddusskovi sisasáddenáigemearri lea njukčamánu 20.beaivvi.

Cuoŋománu 15.beaivvi – Ohcanáigemearri

Cuoŋománu 15.beaivvi lea maŋemus áigemearri ohcat dahje lasihit oahpposadjesávaldagaid ohcamii.

Dán dáhtona maŋŋel lea dušše vejolaš ođđasit vuoruhit oahpposadjesávaldagaid maid juo leat bidjan iežat ohcamii. Don sáhtát rievdadit oahpposadjesávaldat vuoruhemiid gitta suoidnemánu 1.beaivvi rádjái.

Miessemánu 10.beaivvi – Áigemearri sáddet sisa mielddusskovi

Áigemearri sáddet sisa dokumentašuvnna dutnje geas lea ohcanáigemearri cuoŋománu 15.beaivvi. Dokumentašuvnna sáddet sisa mielddusskoviin.

Jus dus lea ohcanáigemearri cuoŋománu 15.beaivvi, de oaččut mielddusskovi iežat ohcamii sullii 1-2 vahkku maŋŋel ohcanáigemeari. Sisasádden áigemearri dokumentašuvdnii ja mielddusskovvái lea miessemánu 10.beaivvi.

Suoidnemánu 1.beaivvi – Maŋemus áigemearri ođđasit vuoruhit  oahpposadjesávaldagaid

Maŋemus áigemearri ođđasit vuoruhit oahpposadjesávaldagaid.

Go ođđasit galggat vuoruhit iežat oahpposadjesávaldagaid, de bijat ođđa loguid oahpposadjesávaldagaid ovddabeallái mat  leat du ohcamis ja sáddet ohcama ođđasit.

Du oahpposadjesávaldaga vuoruheapmi lea dehálaš dalle go oaččut oahppofálaldaga, go dalle gahččet  vuolibuš vuoruhuvvon oahpposadjesávaldagat eret. Dás oaivvilduvvo ahte jus oaččut vuosttaš válljejumi  fálaldaga, de gahččet eará oahpposadjesávaldagat eret.

Don it sáhte váldit vuostá dahje vuordinlistui bidjat iežat oahpposadjesávaldagaid mat leat gahččan eret go leat ožžon fálaldaga alibut vuoruhuvvon oahpposadjesávaldagaide.

Suoidnemánu 1.beaivvi-  Maŋemus áigemearri sáddet dokumentašuvnna

Oahppo- ja bargoduođaštusat ja ateasttat maid leat ožžon maŋŋel go mielddusskovi sáddejit sisa, galget sáddejuvvot seamma boastačujuhussii. Boastačujuhusa ja maŋŋelsáddenlihpu gávnnat iežat ohcamis.

Politiijaallaskuvlii galggat dušše maŋŋelsáddet iežat dálá gelbbolašvuođa buoridemiid.   

Suoidnemánu 19.beaivvi – Rabas oahpposajiid bajilgovva biddjo olggos

Suoidnemánu 19.b. dii.09.00:s biddjo ovdasiidui bajilgovva mas oainnát rabas oahpposajiid. Jus don it leat dán jagi ovdal ohcan, de sáhtát seammás ovdagihtii registreret iežas. Don sáhtát easkka suoidnemánu 20.b. dii 09.00:s rájes ohcat rabas oahpposajiide.

Suoidnemánu 20.b. – Don sáhtát ohcat rabas oahpposajiide

Suoidnemánu 20.b.rájes dii. 09.00:s. Sihke ođđa ohccit ja ohccit geat ovdal leat ohcan sáhttet ohcat rabas oahpposajiide. Loga eambbo dan birra gii sáhttá ohcat rabas oahpposajiide. Loga eambbo dan birra gii sáhttá ohcat, ja mot ozat rabas oahpposajiide.

Suoidnemánu 20.b. – Vástádus sisaváldimii

Vástádus ohcamii čielgá suoidnemánu 20.b. ja biddjo du ohcamii.

Váldosisaváldima bohtosat biddjojit du ohcamii. Neahttaohcamis gávnnat iežat vástidansiiddu gos boahtá ovdán makkár oahput dutnje fállojuvvojit, ja makkár oahppofálaldagain don sáhtát leat vuordinlistus.  Don fertet vástidit jua suoidnemánu 26.b.rádjái, vai bisuhat oahppofálaldaga dahje  vuordinlisttu saji. Jus it vástit, de dat ipmirduvvo ahte it hálit bisuhit daid.  

Don sáhtát vástidit juo sihke fálaldagaide ja vejolaš vuordinlisttu fálaldagaide, muhto jus bijat iežat vuordinlistui ja oaččut ođđa fálaldaga lassisisaváldimis suoidnemánu 29.b., de massát automáhtalaččat saji maid ledjet váldosisaváldimis ožžon. Dan dihte fertet bures jurdilit ovdal go vástidat.

Suoidnemánu 26. b. - Vástidanáigemearri

Suoidnemánu 26.b. lea maŋemus vástidanáigemearri. Don registreret vástádusa iežat ohcamii.  Don fertet vástidit juo fálaldahkii ja vejolaš vuordinlisttu fálaldahkii vai bisuhat saji. Jus it leat vástidan áigemeari rádjái, de dat ipmirduvvo ahte it hálit bisuhit saji. Don fertet vástidit vaikko váiddát dahje jus áiggut várret oahpposaji.

Suoidnemánu 29. b. - Lassisisaváldin

Ohccit geat leat ožžon ođđa fálaldaga, leat ožžon lohkangelbbolašvuođa dahje geain čuokkissubmi lea rievdan maŋŋel váldosisaváldima, ožžot vástádusa našuvnnalaš lassisisaváldimis suoidnemánu 29.b. Vástádusa registreret iežat ohcamii. Sáhtát maiddái iskat rievdadusaid jus čuoččut vuordinlisttus.

Jus oaččut ođđa fálaldaga, de automáhtalaččat massát ovddeš juolluduvvon oahpposaji.

Borgemánu 5.b. –  Sisaváldimat álget oahpposajiid deavdimii

Muhtun oahpuide sáhttet oahppoásahusat deavdit oahpposajiid borgemánu 5.b.rájes

Oahpposajiid deavdima sisaváldimiin it automáhtalaččat masse saji maid ovdal leat váldán vuostá jus oaččut ođđa fálaldaga. Don sáhtát dalle válljet gaskal boares ja ođđa fálaldaga, muhto jus válddát vuostá ođđa fálaldaga, de boares fálaldat automáhtalaččat gáhččá eret.

Oahpposajiid deavdima sisaváldimiin addojit dušše vástádusat sidjiide geat leat ožžon ođđa fálaldaga. Don fertet iežat ohcamis vástidit fálaldaga.

Publisert 28. jan. 2014 17:59 - Sist endret 28. feb. 2017 09:22