Fagskole - Reservasjon av studieplass

Du kan få reservert studieplassen din opptil 2 år fram i tid på grunn av sjukdom, svangerskap, barsel, verneplikt eller andre tungtvegande grunnar. 

Ikon for fagskole

Korleis reserverer du studieplassen

For å reservere studieplassen du har fått, må du sende ein søknad til fagskolen du har fått studieplass på. I søknaden må du legge ved dokumentasjon på kvifor du ønskjer å reservere plassen. Dette er til dømes tenesteinnkalling eller legeattest. Du må også legge ved søknadsnummer.

Skal du reservere studieplassen din, må du

  • takke ja til studietilbodet innan svarfristen
  • sende søknaden innan 3 veker etter at du fekk tilbodet

Søknad og dokumentasjon sender du til den fagskolen du fekk tilbod om studieplass ved, ikkje til Samordna opptak.

Du kan ikkje søkje om å reservere studieplassen viss du har fått opptak på vilkår (betinga opptak). 

Har du ein reservert studieplass?

Det er høve til å få reservert studieplass for eitt eller to år. Du er garantert å få denne studieplassen i det året du fekk studieplassen reservert til dersom du 

  • søkjer på same studium innan søknadsfristen 
  • svarar innan fristen

Viss det blir stilt andre krav av fagskolen då du fekk reservert studieplass, må du også dekkje desse.

Du kan søkje andre studium sjølv om du har fått reservert ein studieplass.

Søkjer du på andre studium, må du prioritere desse høgare enn studiet du har reservert. Då må du óg laste opp dokumentasjonen din på nytt. Dersom du får tilbod på eit av dei nye studieønska, mistar du den reserverte studieplassen.

Publisert 9. okt. 2019 15:17 - Sist endra 17. jan. 2020 09:39