Fagskole - Last opp dokumentasjon

Dokumentasjonen din avgjer om du er kvalifisert for studia du søkjer på. Du er sjølv ansvarleg for at dokumenta dine er lasta opp i søknaden innan fristen.

Du må laste opp dokumentasjon

Dokumentasjonen din er ikkje automatisk lagra i søknaden og du må laste den opp. 

Dette må du gjere

1

Logg inn i søknaden din og sjå kva du må dokumentere.

2

Du må laste opp dokumentasjon på det grunnlaget du søkjer med. Viss det er spesielle krav på studiet du søkjer på, må du også dokumentere desse. Kva du må laste opp av dokumentasjon avheng av utdanningsbakgrunnen din og kva for studium du søkjer. 

3

Du må laste opp rett dokumentasjon. Du kan til dømes ta eit bilete av papirdokumentet med mobil og laste det opp.

Krav til dokumentasjon

Dokumentasjonen må vere rett

Du må laste opp godkjent dokumentasjon.

Dokumentasjonen må vere av god kvalitet

Du kan skanne eller ta bilete av dokumenta dine. Viss du tek bilete, må det vere skarpt. Heile dokumentet må synast på biletet og kunna lesast av sakshandsamaren din. 

Elektroniske vitnemål og dokument du sjølv lastar opp

Det er forskjell på elektroniske vitnemål lagra av vidaregåande skule i Nasjonal vitnemålsdatabase (NVB) og bilete av papirvitnemål du sjølv lastar opp. 

Søknaden vert ikkje automatisk oppdatert

Lastar du opp dokumentasjon i søknaden, får du ikkje automatisk grøn hake på lista over kva du må dokumentere. Dette er fordi alle dokument du sjølv lastar opp i søknaden fyrst må bli manuelt behandla av ein saksbehandlar.

Dokumentasjon på eit anna språk enn skandinavisk eller engelsk.

Viss du har dokumentasjon på eit anna språk enn skandinavisk eller engelsk, må du få den omsett. Omsetjinga kan vere på norsk, engelsk eller eit anna skandinavisk språk og må vere gjort av ein statsautorisert translatør eller eit omsettingsbyrå.

Du skal ikkje laste opp sensitiv dokumentasjon

All dokumentasjon som inneheld sensitive personopplysningar, må du sende inn til saksbehandlar som papirkopiar i posten. Adresse finn du i søknaden din.

Kva er sensitiv dokumentasjon?

Dette er dokumentasjon som inneheld sensitive personopplysningar. Det er opplysningar om rasemessig eller etnisk opphav, politisk oppfatning, religion, filosofisk overtyding, fagforeiningsmedlemskap, helse, seksuelle forhold, seksuell legning, straffedommar og lovbrot. Det er også genetiske og biometriske opplysningar med det formål å eintydig identifisere nokon.

Eitt døme på sensitiv dokumentasjon er legeattestar.

Skal du ta fag- eller sveineprøve etter søknadsfristen?

Du skal ta fag- eller svenneprøve etter søknadsfrist.

Dette må du gjere

1

Kryss av for at du skal ta fag- eller svenneprøve i år på lista over kva du må dokumentere i søknaden.

2

Last opp ein kopi av lærekontrakten i søknaden din. Viss du allereie er oppmeldt til fag- eller svenneprøve, kan du laste opp ei stadfesting frå fagopplæringa på oppmelding.

Dokumentasjon på bestått fag-/svenneprøve

Dokumentasjon på bestått fag-/svenneprøve, må du laste opp i søknaden innan fristen satt av lærestaden. Du dokumenterer bestått fag-/svenneprøve med vitnemål eller kompetansebevis.

Fristar for dokumentasjon

Du er sjølv ansvarleg for å laste opp dokumentasjonen din innan fristen. Fristen for å laste opp dokumentasjon er anten 1. mars eller 15. april

Meir om dokumentasjon

Dokumentasjon som kan gi tilleggspoeng

Du kan få tilleggspoeng for fag- eller sveinebrev som inngår i kvalifikasjonsgrunnlaget. I tillegg kan kvart fag- eller svennebrev med resultatet "Meget godt bestått" gi ytterligare poeng. Har du relevant yrkespraksis som ikkje er ein del av grunnlaget for å gå opp til fag- eller sveineprøve som praksiskandidat, kan også det gi deg tilleggspoeng.

Meir om poengrekning

Har du forbetra karakterar eller teke nye fag i vidaregåande skule?

Viss du har forbetra karakterane dine, vert ikkje desse automatisk oppdatert på eit elektronisk vitnemål. Karakterforbetringar av fag du har tatt tidlegare, og som inngår i kvalifikasjonsgrunnlaget ditt, kan du dokumentere ved å laste opp kompetansebevis. Har du teke fag som ikkje er forbetringar av fag du har frå før, må du dokumentere desse på eit nytt vitnemål.

Meir om forbetringar og nye fag.

Har du teke fag på høgskole eller universitet?

Har du bestått emne på eit norsk universitet eller høgskule, er det mogleg at saksbehandlar kan hente informasjon om dette. Høgare utdanning gjev ikkje tilleggspoeng viss du søkjer fagskole, men kan i nokre tilfelle bli vurdert til å dekkje delar av eit opptakskrav.

Dokumentasjonen vert kontrollert.

Eit vitnemål eller dokument er falskt dersom det inneheld skriftleg eller digital dokumentasjon som ikkje er sannferdig, eller dersom innhaldet i eit opphavleg, skriftleg eller digitalt, vitnemål eller dokument er manipulert eller endra.

All dokumentasjon vert kontrollert av saksbehandlar, og i tvilstilfelle kan du bli bedt om å sende inn originalar. I løpet av det første semesteret kan lærestadene be eit tilfeldig utplukk av nye studentar om å syne originale vitnemål og attestar. Urette eller misvisande opplysningar kan føre til at du mistar retten til å fullføre eit studium. Falsk dokumentasjon vil bli ramma av straffeloven § 361 første ledd, bokstav a og b, og blir alltid politimeldt.