Universitet og høgskole - Last opp dokumentasjon

Dokumentasjonen din avgjer om du er kvalifisert for studia du søkjer på. Du er sjølv ansvarleg for at dokumenta dine er lasta opp i søknaden innan fristen.

Når du har søkt, får du opp ei liste over kva du må dokumentere i søknaden. Om du må laste opp dokumentasjon avheng av

1

utdanningsbakgrunnen din og kva for studium du søkjer

2

om du har eller får elektronisk vitnemål i Nasjonal vitnemålsdatabase (NVB)

3

om du har krav som ikkje er merka med grøn hake på lista over kva du må laste opp i søknaden.

Er du avgangselev og får vitnemål i juni?

Du fullfører vidaregåande skole i år og får vitnemål som gir generell studiekompetanse. Du har ingen ekstra fag eller forbetringar på kompetansebevis. Dei fleste avgangselevar får vitnemål i slutten av juni når alle fag og eksamenar er bestått.

Dette må du gjere

1

Kryss av for at du fullfører vidaregåande skole i år på lista over kva du må laste opp i søknaden.

2

Du må sjølv sjekke om du får eit elektronisk vitnemål frå den vidaregåande skolen din i NVB innan 1. juli. Får du elektronisk vitnemål, kan du sjå dette i søknaden din. Er du usikker om du får eit elektronisk vitnemål, må du sjølv kontakte din vidaregåande skole.

3

Viss du ikkje har fått eit elektronisk vitnemål som du kan sjå i søknaden din innan 1. juli, må du laste opp eit bilete av papirvitnemålet ditt seinast 1. juli.

Har du elektronisk vitnemål som dekkjer alle opptakskrava?

Du er ferdig med vidaregåande skole, og skolen din har sendt inn eit eller fleire elektroniske vitnemål som du kan sjå i søknaden din. 

Dette må du gjere

1

Du må sjekke at du har elektroniske vitnemål som gir generell studiekompetanse i søknaden din.

2

Du må sjekke at du får ei grøn hake på alle obligatoriske felt under "Sjå kva du må laste opp" i søknaden. Har du krav som ikkje er merka med grøn hake, må du laste opp dokumentasjon. Har du dokumentasjon på nye fag og forbetringar, tilleggspoeng og kvotetilhøyrsle, må du laste opp dette. 

 

Har du krav i søknaden som ikkje er merka med grøn hake?

Dokumentasjonen din er ikkje automatisk lagra i søknaden og du må laste den opp. 

Dette må du gjere

1

Du må sjølv sjekke kva som vert krevd av dokumentasjon på kvart felt som ikkje er merka med grøn hake.

2

Du må laste opp rett dokumentasjon. Du kan til dømes ta eit bilete av papirdokumentet med mobil og laste det opp.

Dokumentasjonen må vere rett

Du må laste opp godkjent dokumentasjon.

Dokumentasjonen må vere av god kvalitet

Du kan skanne eller ta bilete av dokumenta dine. Viss du tek bilete, må det vere skarpt. Heile dokumentet må synast på biletet og kunna lesast av sakshandsamaren din. 

Elektroniske vitnemål og dokument du sjølv lastar opp

Det er forskjell på elektroniske vitnemål lagra av vidaregåande skole i Nasjonal vitnemålsdatabase (NVB) og bilete av papirvitnemål du sjølv lastar opp. Lista du får i søknaden over kva du må laste opp hentar informasjon frå dei elektroniske vitnemåla som er lagra i NVB.

Søknaden vert ikkje automatisk oppdatert

Lastar du opp dokumentasjon i søknaden, får du ikkje automatisk grøn hake. Dette er fordi alle dokument du sjølv lastar opp i søknaden fyrst må bli manuelt behandla av ein saksbehandlar.

Dokumentasjon på eit anna språk enn skandinavisk eller engelsk.

Viss du har dokumentasjon på eit anna språk enn skandinavisk eller engelsk, må du få den omsett. Omsetjinga kan vere på norsk, engelsk eller eit anna skandinavisk språk og må vere gjort av ein statsautorisert translatør eller eit omsettingsbyrå.

Du skal ikkje laste opp sensitiv dokumentasjon

All dokumentasjon som inneheld sensitive personopplysningar, må du sende inn til saksbehandlar som papirkopiar i posten. Adresse finn du i søknaden din.

Kva er sensitiv dokumentasjon?

Dette er dokumentasjon som inneheld sensitive personopplysningar. Det er opplysningar om rasemessig eller etnisk opphav, politisk oppfatning, religion, filosofisk overtyding, fagforeiningsmedlemskap, helse, seksuelle forhold, seksuell legning, straffedommar og lovbrot. Det er også genetiske og biometriske opplysningar med det formål å eintydig identifisere nokon.

Eitt døme på sensitiv dokumentasjon er legeattestar.

Fristar for dokumentasjon

Du er sjølv ansvarleg for å laste opp dokumentasjonen din innan fristen. Fristen for å laste opp dokumentasjon er anten 20. mars eller 15. april. Har du utdanning og praksis du fullfører i vår, er siste frist for å laste opp 1. juli

Skal du laste opp dokumentasjon?

Sjå ein video som forklarar dei viktigaste trinna.

 

Meir om dokumentasjon

Har du forbetra karakterar eller teke nye fag i vidaregåande skole?

Viss du har forbetra karakterane dine, vert ikkje desse automatisk oppdatert på eit elektronisk vitnemål. Karakterforbetringar av fag du har tatt tidlegare kan du dokumentere ved å laste opp kompetansebeviset. Har du teke fag som ikkje er forbetringar av fag du har frå før og som ikkje gjev språkpoeng eller realfagspoeng, må du dokumentere desse på eit nytt vitnemål.

Meir om forbetringar og nye fag.

Har du teke fag på høgskole eller universitet?

Har du bestått emne på eit norsk universitet eller høgskole, er det mogleg at saksbehandlar kan hente informasjon om dette. 

I søknaden din kan du sjå om du har resultat frå høgare utdanning som sakshandsamar kan hente elektronisk. Du må kunne sjå resultata dine i søknaden innan fristen for at dei skal vere med i handsaminga.

Har du bestått andre emne enn dei du kan sjå i søknaden, og vil ha dei med i handsaminga av søknaden, må du sjølv laste opp dokumentasjon på dette i denne søknaden.

Har du bestått fag på eit godkjent utanlandsk universitet eller college?

 

Du kan sjå om tilleggspoeng er registrert i søknaden

I søknaden kan du sjå om du tidlegare har fått tilleggspoeng for høgare utdanning, militærteneste eller folkehøgskole. Viss det står i søknaden at du har fått 2 tilleggspoeng for dette tidlegare, treng du ikkje laste opp dokumentasjon på nytt.

Viss den same dokumentasjonen er grunnlag for godkjenning av spesielle opptakskrav, eller naudsynt for å dokumentere praksis til 23/5-regelen, må du laste opp dokumentasjon for høgare utdanning, militærteneste eller folkehøgskole på nytt.

Meir om tilleggspoeng

 

Dokumentasjonen vert kontrollert.

Eit vitnemål eller dokument er falskt dersom det inneheld skriftleg eller digital dokumentasjon som ikkje er sannferdig, eller dersom innhaldet i eit opphavleg, skriftleg eller digitalt, vitnemål eller dokument er manipulert eller endra.

All dokumentasjon vert kontrollert av saksbehandlar, og i tvilstilfelle kan du bli bedt om å sende inn originalar. I løpet av det første semesteret vil alle lærestadene be eit tilfeldig utplukk av nye studentar om å syne originale vitnemål og attestar. Urette eller misvisande opplysningar kan føre til at du mistar retten til å fullføre eit studium. Falsk dokumentasjon vil bli ramma av straffeloven § 361 første ledd, bokstav a og b, og blir alltid politimeldt.

Har du fleire spørsmål?

Du finn som regel svar i ofte stilte spørsmål.