Etiopia - poengberegning

Hvordan blir søknaden din poengberegnet?

Når du har søkt om opptak og lastet opp all dokumentasjonen din, regner vi ut poengsummen som du konkurrerer med i opptaket. Konkurransepoengsummen din blir regnet ut på samme måte som for andre søkere, men karaktersnittet ditt blir omregnet til den norske karakterskalaen. Under kan du se hvordan poengsummen din blir regnet ut.

Utregning av konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk gjennomsnittskarakter x 10

+ karakter i norsk

Summen deles på 11 og ganges med 10

= karakterpoeng

+ språk- og realfagspoeng

= skolepoeng

+ tilleggspoeng

= konkurransepoengsum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk

Poengberegning for deg som har fullført videregående skole etter 2010

For å regne ut poengsummen din tar du utgangspunkt i totalkarakteren på vitnemålet ditt. Regn totalkarakteren på vitnemålet om etter omregningstabellen under. Så ganger du tallet med 10.

Etiopia Norge Etiopia Norge Etiopia Norge Etiopia Norge
201-205 2,00 282-283 3,60 335 4,20 383-385 4,71
206-212 2,64 284-285 3,63 336-337 4,22 386-387 4,73
213-218 2,77 286-287 3,65 338-339 4,24 388-390 4,76
219-224 2,86 288-289 3,67 340-341 4,26 391-393 4,79
225-228 2,92 290-291 3,70 342 4,28 394-396 4,81
229-232 3,00 292-293 3,72 343-344 4,30 397-398 4,84
233-236 3,04 294-295 3,74 345-346 4,32 399-402 4,87
237-239 3,08 296-297 3,76 347-348 4,35 403-406 4,89
240-243 3,13 298-299 3,78 349-350 4,36 407-409 4,92
244-247 3,17 300-301 3,80 351-352 4,38 410-413 4,96
248-250 3,21 302 3,83 353-354 4,40 414-421 5,00
251-252 3,25 303-304 3,85 355-356 4,42 422-425 5,04
253-255 3,28 305-308 3,88 357-358 4,44 426-431 5,08
256-257 3,31 309-311 3,92 359-360 4,46 432-437 5,12
258-260 3,35 312-314 3,96 361-362 4,48 438-443 5,17
261-262 3,38 315-318 4,00 363-364 4,50 444-449 5,21
263-265 3,40 319-321 4,04 365-366 4,53 450-458 5,26
266-267 3,43 322-323 4,07 367-368 4,55 459-468 5,31
268-270 3,46 324-325 4,08 369-370 4,58 469-480 5,38
271-272 3,48 326-327 4,11 371-372 4,59 481-495 5,44
273-275 3,50 328 4,12 373-374 4,62 496-520 5,53
276-277 3,54 329-330 4,15 375-377 4,64 521-575 5,64
278-279 3,56 331-332 4,16 378-380 4,67 576-700 6,00
280-281 3,58 333-334 4,19 381-382 4,68    

Omregningstabellen er basert på statistikk fra Ethiopian Federal Ministry of Education.

Poengberegning for deg som har fullført videregående skole i perioden 2004-2009

For å regne ut poengsummen din tar du utgangspunkt i totalkarakteren på vitnemålet ditt. Regn totalkarakteren på vitnemålet om etter omregningstabellen under. Så ganger du tallet med 10.

Etiopia Norge Etiopia Norge Etiopia Norge Etiopia Norge
50-129 2,00 201-202 3,60 239 4,20 274 4,71
130-141 2,64 203 3,63 240 4,22 275-276 4,73
142-150 2,77 204 3,65 241 4,24 277-279 4,76
151-153 2,86 205-206 3,67 242-243 4,26 280-281 4,79
154-156 2,92 207 3,70 244 4,28 282-283 4,81
157-159 3,00 208 3,72 245 4,30 284-285 4,84
160-162 3,04 209-210 3,74 246 4,32 286-287 4,87
163-165 3,08 211 3,76 247 4,35 288-289 4,89
166-168 3,13 212 3,78 248-249 4,36 290-291 4,92
169-171 3,17 213-214 3,80 250 4,38 292-293 4,96
172-174 3,21 215 3,83 251-252 4,40 294-298 5,00
175-176 3,25 216 3,85 253 4,42 299-301 5,04
177-178 3,28 217-219 3,88 254-255 4,44 302-306 5,08
179-180 3,31 220-221 3,92 256-257 4,46 307-311 5,12
181-182 3,35 222-224 3,96 258 4,48 312-315 5,17
183-184 3,38 225-227 4,00 259-260 4,50 316-320 5,21
185-187 3,40 228-229 4,04 261-262 4,53 321-325 5,26
188-189 3,43 230 4,07 263 4,55 326-333 5,31
190-191 3,46 231 4,08 264-265 4,58 334-341 5,38
192-193 3,48 232-233 4,11 266 4,59 342-348 5,44
194-195 3,50 234 4,12 267-268 4,62 349-369 5,53
196-197 3,54 235 4,15 269 4,64 370-473 5,64
198-199 3,56 236 4,16 270-271 4,67 474-500 6,00
200 3,58 237-238 4,19 272-273 4,68    

Omregningstabellen er basert på statistikk fra Ethiopian Federal Ministry of Education.

Fullført videregående skole i 2003

For å regne ut poengsummen din tar du utgangspunkt i totalkarakteren på vitnemålet ditt. Regn totalkarakteren på vitnemålet om etter omregningstabellen under. Så ganger du tallet med 10. 

Etiopia Norge Etiopia Norge Etiopia Norge Etiopia Norge
50-100 2,00 143 3,60 175 4,20 205-206 4,71
101-106 2,64 144 3,63 176-177 4,22 207-209 4,73
107-110 2,77 145 3,65 178 4,24 210-212 4,76
111-113 2,86 146-147 3,67 179 4,26 213-214 4,79
114-116 2,92 148 3,70 180 4,28 215-217 4,81
117-118 3,00 149 3,72 181 4,30 218-219 4,84
119-120 3,04 150 3,74 182 4,32 220-221 4,87
121-122 3,08 151 3,76 183 4,35 222-224 4,89
123 3,13 152 3,78 184 4,36 225-227 4,92
124-125 3,17 153 3,80 185-186 4,38 228-229 4,96
126 3,21 154 3,83 187 4,40 230-234 5,00
127-128 3,25 155 3,85 188 4,42 235-237 5,04
129 3,28 156-158 3,88 189 4,44 238-239 5,08
130 3,31 159-160 3,92 190 4,46 240-242 5,12
131-132 3,35 161-162 3,96 191 4,48 243-244 5,17
133 3,38 163-164 4,00 192 4,50 245-247 5,21
134 3,40 165-167 4,04 193 4,53 248-249 5,26
135 3,43 168 4,07 194 4,55 250-260 5,31
136 3,46 169 4,08 195-196 4,58 261-271 5,38
137-138 3,48 170 4,11 197 4,59 272-282 5,44
139 3,50 171 4,12 198 4,62 283-293 5,53
140 3,54 172 4,15 199 4,64 294-349 5,64
141 3,56 173 4,16 200-201 4,67 350-400 6,00
142 3,58 174 4,19 202-204 4,68    

Omregningstabellen er basert på statistikk fra Ethiopian Federal Ministry of Education.

Poengberegning for deg som har fullført videregående skole til og med 2002

For å bruke omregningstabellen må de etiopiske karakterene dine regnes om til en tallverdi. Dette gjør du i tabellen under.

Karakter fra Etiopia

Tallverdi

A

4

B

3

C

2

D

1

Etter at du har gitt alle karakterene en tallverdi regner du ut gjennomsnittet av alle karakterene. Dette gjennomsnittet regner du om via omregningstabellen under. Så ganger du tallet med 10.

Omregningstabell for Ethiopian School Leaving Certificate

Etiopia Norge Etiopia Norge Etiopia Norge Etiopia Norge
1,00-1,32 2,00 2,17-2,24 3,67 2,60-2,62 4,07 3,13 4,78
1,33-1,49 2,88 2,25-2,27 3,69 2,63-2,66 4,11 3,14-3,19 4,85
1,50-1,70 3,00 2,28 3,71 2,67-2,70 4,14 3,20-3,24 4,88
1,71-1,79 3,11 2,29-2,32 3,74 2,71-2,74 4,25 3,25-3,27 4,90
1,80-1,84 3,19 2,33-2,37 3,76 2,75-2,82 4,28 3,28 4,93
1,85 3,23 2,38-2,41 3,79 2,83-2,84 4,31 3,29-3,42 5,00
1,86-1,99 3,35 2,42 3,83 2,85 4,33 3,43-3,49 5,17
2,00-2,11 3,54 2,43-2,49 3,90 2,86-2,87 4,40 3,50-3,56 5,39
2,12 3,56 2,50-2,55 3,96 2,88-2,99 4,52 3,57-3,70 5,48
2,13 3,58 2,56 4,00 3,00-3,11 4,63 3,71-3,99 5,60
2,14-2,16 3,63 2,57-2,59 4,04 3,12 4,68 4,00 6,00

Omregningstabellen er basert på statistikk fra Ethiopian Federal Ministry of Education.

Hvis du tar fag i norsk videregående skole for å oppnå generell studiekompetanse

Søknaden din blir vurdert på bakgrunn av gjennomsnittet av de norske fagene, og av gjennomsnittet av karakterene fra din etiopiske videregående utdanning. De norske karakterene vil normalt telle 1/3, og de utenlandske vil normalt telle 2/3.

Karakterer i norsk

Karakteren du har fått i norsk regnes om til karakterskalaen man bruker i norsk videregående skole. I tabellen under ser du hvordan de blir regnet om.

Hvis du har tatt norsk i videregående skole må du regne ut gjennomsnittet av alle norskkarakterene på kompetansebeviset ditt.

Hvis du har dekket norskkravet på annen måte enn nevnt i tabellen, f.eks. med vitnemål fra 10-årig norskspråklig grunnskole, skal det ikke regnes inn noen egen karakter for norsk.

Karakter i norsk videregående skole

2

3

4

5

6

Test i norsk - høyere nivå, skriftlig, karakter

-

 -

Fra bestått på alle delprøver til og med
1-2 delprøver godt bestått

3-4 delprøver godt bestått

Godt bestått på alle delprøver

Test i norsk - høyere nivå, skriftlig, poengsum

-

450-
499

500-549

550-599

600 -

Trinn 3 i norsk, bokstavkarakterer

D-E

C

B

-

A

Trinn 3 i norsk, tallkarakterer

4,0-3,0

2,9-2,5

2,4

2,3

2,2-1,0

1-årig kurs i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter, bokstavkarakterer

D-E

C

B

-

A

1-årig kurs i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter, tallkarakterer

4,0-3,0

2,9-2,5

2,4

2,3

2,2-1,0

Norskprøven for voksne innvandrere fra Kompetanse Norge / Vox med resultatet B2

-

-

B2 på alle fire delprøver

-

-

Tabellen gjelder for opptaket i 2018. Vi gjør oppmerksom på at omregningen av resultater på de ulike norsktestene kan bli endret til senere års opptak.

Språk- og realfagspoeng

Du kan få inntil 4 språk- og realfagspoeng. Det er kun fag du har tatt i videregående skole som kan gi språk- og realfagspoeng. I tabellen under ser du hvilke fag du kan få poeng for. Det er foreløpig ikke vurdert om noen fag fra Etiopia kan gi språkpoeng. Dette blir vurdert individuelt når du søker opptak. Du får ikke poeng for engelsk eller skandinaviske språk.

Fag som ikke er nevnt i tabellen gir ikke poeng.

Fag som gir språk- og realfagspoeng

Er godkjent hvis du har

Antall poeng

Matematikk R1

Mathematics på Ethiopian School Leaving Certificate eller
Mathematics (Natural) på Ethiopian Higher Education Entrance Qualification Certificate / University Entrance Examination Certificate

0,5 poeng

Fysikk 1 Physics på Ethiopian School Leaving Certificate eller
General science fra naturvitenskaplig linje på Ethiopian Higher Education Entrance Qualification Certificate / University Entrance Examination Certificate
0,5 poeng
Kjemi 1 Chemistry på Ethiopian School Leaving Certificate eller
General science fra naturvitenskaplig linje på Ethiopian Higher Education Entrance Qualification Certificate / University Entrance Examination Certificate
0,5 poeng

For at et fag fra Etiopia skal utløse realfagspoeng må karakteren være minst 50 eller D.

Tilleggspoeng

Hvis du får tilleggspoeng, blir disse også lagt til i konkurransepoengsummen din. Du kan få poeng for

Du konkurrerer i ulike kvoter

De to hovedkvotene du kan konkurrere i er ordinær kvote og kvote for førstegangsvitnemål. Du kan også konkurrere i andre kvoter.

Ordinær kvote

Alle søkere konkurrerer i ordinær kvote. I ordinær kvote konkurrerer du med konkurransepoengene dine. Konkurransepoeng består av skolepoeng, alderspoeng og eventuelle tilleggspoeng.

Kvote for førstegangsvitnemål

Hvis du ikke fyller mer enn 21 år det året du søker opptak, og har fullført videregående skole på normert tid, kan du konkurrere i kvote for førstegangsvitnemål.

For deg som har utdanning fra Etiopia betyr normert tid at du har fullført videregående skole i løpet av 2 sammenhengende år. I tillegg må du ha fullført ett års høyere utdanning det første året etter videregående skole. Spesielle opptakskrav må være tatt i løpet av disse 3 årene.

Du kan dekke kravet i norsk og engelsk til og med det året du fyller 21 år.

50 % av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du konkurrerer kun med skolepoengene dine.

Publisert 25. jan. 2013 12:40 - Sist endret 15. mars 2018 13:21