Etiopia - poengberegning

Når du har søkt opptak og lastet opp alle dokumentene dine, regner vi ut poengsummen som du konkurrerer med. Under kan du se hvordan poengsummen din blir regnet ut.

Ikon for universitet og høgskole
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Utregning av konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk gjennomsnittskarakter x 10

= karakterpoeng

+ språk- og realfagspoeng

= skolepoeng

+ tilleggspoeng

= konkurransepoengsum

Hvis du mangler 1 års høyere utdanning

Hvis du må ta fag i norsk videregående skole for å få generell studiekompetanse, blir søknaden din vurdert på bakgrunn av gjennomsnittet av de norske fagene, og av gjennomsnittet av karakterene fra din etiopisk videregående utdanning. De norske karakterene vil normalt telle 1/3 og de utenlandske vil normalt telle 2/3.

Utregning av konkurransepoengsum for deg som må ta fag i Norge

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk gjennomsnittskarakter x 2

+ gjennomsnittet av fagene du har tatt i norsk videregående skole (inkludert karakteren i norsk)

Summen deles på 3 og ganges med 10

= karakterpoeng

+ språk- og realfagspoeng

= skolepoeng

+ tilleggspoeng

= konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk

Poengberegning for deg som har fullført videregående skole etter 2010

For å regne ut poengsummen din tar du utgangspunkt i totalkarakteren på vitnemålet ditt. Regn totalkarakteren på vitnemålet om etter omregningstabellen under. Så ganger du tallet med 10.

Etiopia Norge Etiopia Norge Etiopia Norge Etiopia Norge
201-205 2,00 282-283 3,60 335 4,20 383-385 4,71
206-212 2,64 284-285 3,63 336-337 4,22 386-387 4,73
213-218 2,77 286-287 3,65 338-339 4,24 388-390 4,76
219-224 2,86 288-289 3,67 340-341 4,26 391-393 4,79
225-228 2,92 290-291 3,70 342 4,28 394-396 4,81
229-232 3,00 292-293 3,72 343-344 4,30 397-398 4,84
233-236 3,04 294-295 3,74 345-346 4,32 399-402 4,87
237-239 3,08 296-297 3,76 347-348 4,35 403-406 4,89
240-243 3,13 298-299 3,78 349-350 4,36 407-409 4,92
244-247 3,17 300-301 3,80 351-352 4,38 410-413 4,96
248-250 3,21 302 3,83 353-354 4,40 414-421 5,00
251-252 3,25 303-304 3,85 355-356 4,42 422-425 5,04
253-255 3,28 305-308 3,88 357-358 4,44 426-431 5,08
256-257 3,31 309-311 3,92 359-360 4,46 432-437 5,12
258-260 3,35 312-314 3,96 361-362 4,48 438-443 5,17
261-262 3,38 315-318 4,00 363-364 4,50 444-449 5,21
263-265 3,40 319-321 4,04 365-366 4,53 450-458 5,26
266-267 3,43 322-323 4,07 367-368 4,55 459-468 5,31
268-270 3,46 324-325 4,08 369-370 4,58 469-480 5,38
271-272 3,48 326-327 4,11 371-372 4,59 481-495 5,44
273-275 3,50 328 4,12 373-374 4,62 496-520 5,53
276-277 3,54 329-330 4,15 375-377 4,64 521-575 5,64
278-279 3,56 331-332 4,16 378-380 4,67 576-700 6,00
280-281 3,58 333-334 4,19 381-382 4,68    

Omregningstabellen er basert på statistikk fra Ethiopian Federal Ministry of Education.

Poengberegning for deg som har fullført videregående skole i perioden 2004-2009

For å regne ut poengsummen din tar du utgangspunkt i totalkarakteren på vitnemålet ditt. Regn totalkarakteren på vitnemålet om etter omregningstabellen under. Så ganger du tallet med 10.

Etiopia Norge Etiopia Norge Etiopia Norge Etiopia Norge
50-129 2,00 201-202 3,60 239 4,20 274 4,71
130-141 2,64 203 3,63 240 4,22 275-276 4,73
142-150 2,77 204 3,65 241 4,24 277-279 4,76
151-153 2,86 205-206 3,67 242-243 4,26 280-281 4,79
154-156 2,92 207 3,70 244 4,28 282-283 4,81
157-159 3,00 208 3,72 245 4,30 284-285 4,84
160-162 3,04 209-210 3,74 246 4,32 286-287 4,87
163-165 3,08 211 3,76 247 4,35 288-289 4,89
166-168 3,13 212 3,78 248-249 4,36 290-291 4,92
169-171 3,17 213-214 3,80 250 4,38 292-293 4,96
172-174 3,21 215 3,83 251-252 4,40 294-298 5,00
175-176 3,25 216 3,85 253 4,42 299-301 5,04
177-178 3,28 217-219 3,88 254-255 4,44 302-306 5,08
179-180 3,31 220-221 3,92 256-257 4,46 307-311 5,12
181-182 3,35 222-224 3,96 258 4,48 312-315 5,17
183-184 3,38 225-227 4,00 259-260 4,50 316-320 5,21
185-187 3,40 228-229 4,04 261-262 4,53 321-325 5,26
188-189 3,43 230 4,07 263 4,55 326-333 5,31
190-191 3,46 231 4,08 264-265 4,58 334-341 5,38
192-193 3,48 232-233 4,11 266 4,59 342-348 5,44
194-195 3,50 234 4,12 267-268 4,62 349-369 5,53
196-197 3,54 235 4,15 269 4,64 370-473 5,64
198-199 3,56 236 4,16 270-271 4,67 474-500 6,00
200 3,58 237-238 4,19 272-273 4,68    

Omregningstabellen er basert på statistikk fra Ethiopian Federal Ministry of Education.

Fullført videregående skole i 2003

For å regne ut poengsummen din tar du utgangspunkt i totalkarakteren på vitnemålet ditt. Regn totalkarakteren på vitnemålet om etter omregningstabellen under. Så ganger du tallet med 10. 

Etiopia Norge Etiopia Norge Etiopia Norge Etiopia Norge
50-100 2,00 143 3,60 175 4,20 205-206 4,71
101-106 2,64 144 3,63 176-177 4,22 207-209 4,73
107-110 2,77 145 3,65 178 4,24 210-212 4,76
111-113 2,86 146-147 3,67 179 4,26 213-214 4,79
114-116 2,92 148 3,70 180 4,28 215-217 4,81
117-118 3,00 149 3,72 181 4,30 218-219 4,84
119-120 3,04 150 3,74 182 4,32 220-221 4,87
121-122 3,08 151 3,76 183 4,35 222-224 4,89
123 3,13 152 3,78 184 4,36 225-227 4,92
124-125 3,17 153 3,80 185-186 4,38 228-229 4,96
126 3,21 154 3,83 187 4,40 230-234 5,00
127-128 3,25 155 3,85 188 4,42 235-237 5,04
129 3,28 156-158 3,88 189 4,44 238-239 5,08
130 3,31 159-160 3,92 190 4,46 240-242 5,12
131-132 3,35 161-162 3,96 191 4,48 243-244 5,17
133 3,38 163-164 4,00 192 4,50 245-247 5,21
134 3,40 165-167 4,04 193 4,53 248-249 5,26
135 3,43 168 4,07 194 4,55 250-260 5,31
136 3,46 169 4,08 195-196 4,58 261-271 5,38
137-138 3,48 170 4,11 197 4,59 272-282 5,44
139 3,50 171 4,12 198 4,62 283-293 5,53
140 3,54 172 4,15 199 4,64 294-349 5,64
141 3,56 173 4,16 200-201 4,67 350-400 6,00
142 3,58 174 4,19 202-204 4,68    

Omregningstabellen er basert på statistikk fra Ethiopian Federal Ministry of Education.

Poengberegning for deg som har fullført videregående skole til og med 2002

For å bruke omregningstabellen må de etiopiske karakterene dine regnes om til en tallverdi. Dette gjør du i tabellen under.

Karakter fra Etiopia

Tallverdi

A

4

B

3

C

2

D

1

Etter at du har gitt alle karakterene en tallverdi regner du ut gjennomsnittet av alle karakterene. Dette gjennomsnittet regner du om via omregningstabellen under. Så ganger du tallet med 10.

Omregningstabell for Ethiopian School Leaving Certificate

Etiopia Norge Etiopia Norge Etiopia Norge Etiopia Norge
1,00-1,33 2,66 2,14 3,63 2,65 4,17 2,89-3,11 4,64
1,34-1,40 2,79 2,15-2,17 3,66 2,66 4,19 3,12 4,67
1,41-1,57 2,88 2,18-2,25 3,67 2,67 4,20 3,13 4,77
1,58-1,63 2,95 2,26-2,29 3,72 2,68 4,21 3,14 4,87
1,64-1,67 3,03 2,30-2,33 3,76 2,69 4,22 3,15-3,17 4,93
1,68-1,71 3,07 2,34-2,38 3,80 2,70 4,24 3,18-3,20 4,95
1,72-1,80 3,12 2,39-2,42 3,82 2,71 4,25 3,21-3,28 4,98
1,81-1,83 3,20 2,43 3,91 2,72-2,75 4,29 3,29 5,07
1,84-1,85 3,24 2,44-2,56 3,98 2,76-2,83 4,31 3,30-3,33 5,10
1,86 3,34 2,57-2,60 4,09 2,84 4,41 3,34-3,46 5,23
1,87 3,41 2,61 4,12 2,85 4,46 3,47-3,50 5,55
1,88 3,49 2,62 4,13 2,86 4,50 3,51-3,57 5,67
1,89-2,00 3,56 2,63 4,15 2,87 4,55 3,58-4,00 6,00
2,01-2,13 3,58 2,64 4,16 2,88 4,59    

Omregningstabellen er basert på statistikk fra søkere med utdanning fra Etiopia som har søkt opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak.

Resultatet i norsk

Resultatet du har fått i norsk blir ikke lenger regnet med i karakterpoengene dine.

Endringen gjelder fra opptaket til studieåret 2021/2022.

Språk- og realfagspoeng

Du kan få inntil 4 språk- og realfagspoeng. Det er kun fag du har tatt i videregående skole som kan gi språk- og realfagspoeng. I tabellen under ser du hvilke fag du kan få poeng for.

Det er foreløpig ikke vurdert om noen fag fra Etiopia kan gi språkpoeng. Dette blir vurdert individuelt når du søker opptak. Du får ikke poeng for engelsk eller lokale språk tatt på videregående skole i Etiopia. Du får heller ikke poeng for skandinaviske språk.

Fag som ikke er nevnt i tabellen gir ikke poeng.

Fag som gir språk- og realfagspoeng

Er dekket hvis du har

Antall poeng

Matematikk R1

Mathematics på Ethiopian School Leaving Certificate Examination eller
Mathematics (Natural) på Ethiopian University Entrance Examination Certificate / University Entrance Examination Certificate / Ethiopian Higher Education Entrance Qualification Certificate

0,5 poeng

Fysikk 1 Physics på Ethiopian School Leaving Certificate  Examination eller
General science fra naturvitenskaplig linje på Ethiopian University Entrance Examination Certificate / University Entrance Examination Certificate / Ethiopian Higher Education Entrance Qualification Certificate
0,5 poeng
Kjemi 1 Chemistry på Ethiopian School Leaving Certificate  Examination eller
General science fra naturvitenskaplig linje på Ethiopian University Entrance Examination Certificate / University Entrance Examination Certificate / Ethiopian Higher Education Entrance Qualification Certificate
0,5 poeng

For at et fag fra Etiopia skal utløse realfagspoeng må karakteren være minst 50 eller D.

Tilleggspoeng

Hvis du får tilleggspoeng, blir disse også lagt til i konkurransepoengsummen din. Du kan få:

Du konkurrerer i ulike kvoter

De to hovedkvotene du kan konkurrere i er ordinær kvote og kvote for førstegangsvitnemål. Du kan også konkurrere i andre kvoter.

Ordinær kvote

Alle søkere konkurrerer i ordinær kvote. I ordinær kvote konkurrerer du med konkurransepoengene dine. Konkurransepoeng består av skolepoeng, alderspoeng og eventuelle tilleggspoeng.

Kvote for førstegangsvitnemål

Hvis du ikke fyller mer enn 21 år det året du søker opptak, og har fullført videregående skole på normert tid, kan du konkurrere i kvote for førstegangsvitnemål.

For deg som har utdanning fra Etiopia betyr normert tid at du har fullført videregående skole i løpet av 2 sammenhengende år. I tillegg må du ha fullført ett års høyere utdanning det første året etter videregående skole. Spesielle opptakskrav må være tatt i løpet av disse 3 årene.

Du kan dekke kravet i norsk og engelsk til og med det året du fyller 21 år.

50 % av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du konkurrerer kun med skolepoengene dine.

Publisert 25. jan. 2013 12:40 - Sist endret 3. des. 2021 14:26