Finland – poengberegning

Når du har søkt opptak og lastet opp alle dokumentene dine, regner vi ut poengsummen som du konkurrerer med. Under kan du se hvordan poengsummen din blir regnet ut.

Ikon for universitet og høgskole

Utregning av konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk gjennomsnittskarakter x 10

= karakterpoeng

+ språk- og realfagspoeng

= skolepoeng

+ tilleggspoeng

= konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk

For å regne ut karakterpoengene dine, må du regne om karakterer både fra avgångsbetyget från gymnasietet/lukion päästötodistus og karakterene fra studentexamensbetyget/ ylioppilastutkintotodistus etter omregningstabellene under. Du regner om gjennomsnittet fra vitnemålet ditt etter tabell 1 og de latinske karakterene på studentexamensbetyget etter tabell 2. Alle karakterene på studentexamen regnes med, også karakterene i extra prov. Til slutt regner du inn karakterene på studentexamensbetyget ved å bruke Formelen for å regne inn eksamenskarakterer fra studentexamensbetyget.

Tabell 1: Omregning av karakterene på avgångsbetyget ditt

Først regner du ut gjennomsnittet av samtlige fag på avgångsbetyget ditt. Dette gjennomsnittet regner du om via omregningstabellen under.

Finland Norge Finland Norge Finland Norge Finland Norge
5,00-5,09 2,00 6,30-6,39 3,04 7,60-7,69 4,08 8,90-8,99 5,12
5,10-5,19 2,08 6,40-6,49 3,12 7,70-7,79 4,16 9,00-9,09 5,20
5,20-5,29 2,16 6,50-6,59 3,20 7,80-7,89 4,24 9,10-9,19 5,28
5,30-5,39 2,24 6,60-6,69 3,28 7,90-7,99 4,32 9,20-9,29 5,36
5,40-5,49 2,32 6,70-6,79 3,36 8,00-8,09 4,40 9,30-9,39 5,44
5,50-5,59 2,40 6,80-6,89 3,44 8,10-8,19 4,48 9,40-9,49 5,52
5,60-5,69 2,48 6,90-6,99 3,52 8,20-8,29 4,56 9,50-9,59 5,60
5,70-5,79 2,56 7,00-7,09 3,60 8,30-8,39 4,64 9,60-9,69 5,68
5,80-5,89 2,64 7,10-7,19 3,68 8,40-8,49 4,72 9,70-9,79 5,76
5,90-5,99 2,72 7,20-7,29 3,76 8,50-8,59 4,80 9,80-9,89 5,84
6,00-6,09 2,80 7,30-7,39 3,84 8,60-8,69 4,88 9,90-9,99 5,92
6,10-6,19 2,88 7,40-7,49 3,92 8,70-8,79 4,96 10,00 6,00
6,20-6,29 2,96 7,50-7,59 4,00 8,80-8,89 5,04    

Tabell 2: Omregning av latinske karakterer fra studentexamen

Deretter regner du om karakterene på studentexamensbetyget til norske karakterer etter tabellen under.

Finland Norge
Laudatur (L) 6,00
Eximia cum laude approbatur (E) 5,80
 Magna cum Laude approbatur (M) 5,10
 Cum laude approbatur (C) 4,35
 Lubenter approbatur (B) 3,53
Approbatur (A) 2,69
Improbatur 1,00

Formelen for å regne inn eksamenskarakterer fra studentexamensbetyget

Når du har regnet om eksamenskarakterene dine til norske karakterer, regner du dem inn i gjennomsnittet fra avgångsbetyget ved hjelp av formelen under.

Hver eksamen regnes inn som et nytt fag.

Formelen for å regne inn eksamenskarakterer:

{[(A x bg) + e1 + e2 + e3 …] : B} x 10 = Fp

Forklaring til formelen:

  • A = antall karakterer på avgångsbetyget som skal med i beregningen
  • bg = gjennomsnitt på avgångsbetyget omregnet til norsk

  • e1, e2, e3 osv = karakterer på studentexamensbetyget omregnet til norsk

  • B = totalt antall fag (karakterene på avgångsbetyget og studentexamensbetyget)

  • 10 = en konstant, alltid samme verdi

  • Kn = karakterpoengsum etter innregning av karakterene fra studentexamensbetyget

Eksempel

Du har 17 karakterer på avgångsbetyget og gjennomsnittet av disse er 7,0. Du har følgende karakterer på studentexamensbetyget: Approbatur, Eximia cum laude approbatur, Laudatur, Magna cum laude approbatur, Lubenter approbatur.

7,0 regnes om til 3,60. Approbatur regnes om til 2,69, Eximia cum laude approbatur regnes om til 5,80, Laudatur regnes om til 6,00, Magna cum Laude approbatur regnes om til 5,10, Lubenter approbatur regnes om til 3,53.

Utregningen blir slik:17 x 3,60 + 2,69 + 5,80 + 6,00 + 5,10 + 3,53 : 22 = 3,83 x 10 = 38,3 karakterpoeng.

Språk- og realfagspoeng

Du kan få inntil 4 språk- og realfagspoeng. Du kan ikke få mer enn 1,5 poeng for samme fag. Det er bare fag du har tatt i videregående skole som kan gi språk- eller realfagspoeng. I tabellen under ser du hvilke fag du kan få poeng for. Du får ikke poeng for engelsk, skandinaviske språk eller finsk.

Fag som ikke er nevnt i tabellen gir ikke poeng.

Fag som gir språk- og realfagspoeng

Er godkjent hvis du har

Antall poeng

Matematikk R1

Matematikk, kort lärokurs (lyhyt oppimäärä) eller 7 kurs 0,5 

Matematikk R1 og matematikk R2

Matematikk, lång lärokurs (pitkä oppimäärä) eller 10 kurs

1,5 

Fysikk 1

Fysikk, 6 kurs 0,5 

Fysikk 1 og fysikk 2

Fysikk, 8 kurs

1,5 

Kjemi 1

Kjemi, 3 kurs

0,5 

Kjemi 1 og kjemi 2

Kjemi, 5 kurs

1,0 

Biologi 1

Biologi, 3 kurs

0,5 

Biologi 1 og biologi 2

Biologi, 5 kurs

1,0 

Fremmedspråk

Tredje fremmedspråk, 5 kurs

0,5 

Fremmedspråk

Tredje fremmedspråk, 7 kurs

1,0 

Tilleggspoeng

Hvis du har krav på tilleggspoeng, blir disse også lagt til i konkurransepoengsummen din. Du kan få poeng for

Du konkurrerer i ulike kvoter

De to hovedkvotene du kan konkurrere i er ordinær kvote og kvote for førstegangsvitnemål. Du kan også konkurrere i andre kvoter.

Ordinær kvote

Alle søkere konkurrerer i ordinær kvote. I ordinær kvote konkurrerer du med konkurransepoengene dine. Konkurransepoeng består av skolepoeng, alderspoeng og eventuelle tilleggspoeng.

Kvote for førstegangsvitnemål

Hvis du ikke fyller mer enn 21 år det året du søker opptak, og har fullført videregående skole på normert tid, kan du konkurrere i kvote for førstegangsvitnemål.

For deg som har utdanning fra Finland betyr normert tid at du har fullført videregående skole i løpet av 3 sammenhengende år, og at du har avlagt studentereksamen samme år som du gikk ut av videregående skole. Spesielle opptakskrav må være tatt i løpet av disse 3 årene.

Hvis du har brukt mer enn 3 år på videregående skole, og du kan dokumentere grunnen til det, vil det bli vurdert om du likevel kan konkurrere i kvoten. 

50 % av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du konkurrerer kun med skolepoengene dine.

Publisert 28. jan. 2013 11:21 - Sist endret 24. feb. 2021 09:52