Finland – poengberegning

Når du har søkt opptak og lastet opp alle dokumentene dine, regner vi ut poengsummen som du konkurrerer med. Under kan du se hvordan poengsummen din blir regnet ut.

Ikon for universitet og høgskole

Utregning av konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk gjennomsnittskarakter x 10

= karakterpoeng

+ språk- og realfagspoeng

= skolepoeng

+ tilleggspoeng

= konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk

For å regne ut karakterpoengene dine, må du regne om karakterer både fra avgångsbetyget från gymnasietet/lukion päästötodistus og karakterene fra studentexamensbetyget/ ylioppilastutkintotodistus etter omregningstabellene under. Du regner om gjennomsnittet fra vitnemålet ditt etter tabell 1 og de latinske karakterene på studentexamensbetyget etter tabell 2. Alle karakterene på studentexamen regnes med, også karakterene i extra prov. Til slutt regner du inn karakterene på studentexamensbetyget ved å bruke Formelen for å regne inn eksamenskarakterer fra studentexamensbetyget.

Tabell 1: Omregning av karakterene på avgångsbetyget ditt

Først regner du ut gjennomsnittet av samtlige fag på avgångsbetyget ditt. Dette gjennomsnittet regner du om via omregningstabellen under.

Finland Norge Finland Norge Finland Norge Finland  Norge
5 – 5,60 2,00 7,66 – 7,67 3,64 8,39 – 8,41 4,23 9,07 – 9,10 4,86
5,61 2,68 7,68 – 7,83 3,66 8,42 – 8,44 4,27 9,11 – 9,14     4,88
5,62 – 6,50 2,81 7,84 – 7,88     3,71 8,45 – 8,47 4,29 9,15 – 9,23 4,92
6,51 – 6,67 2,90 7,89 – 7,92 3,72 8,48 – 8,50 4,31 9,24 – 9,33 4,95
6,68 – 6,71 2,96 7,93     3,77 8,51 – 8,53     4,33 9,34 – 9,35 4,96
6,72 – 6,80 3,04 7,94     3,83 8,54 – 8,56 4,39 9,36     4,99
6,81 – 6,82 3,13 7,95 – 8,06 3,86 8,57 – 8,60 4,41 9,37 – 9,38 5,04
6,83 – 6,88 3,18 8,07     3,88 8,61 – 8,66 4,43 9,39     5,11
6,89 – 6,93 3,22 8,08 – 8,11 3,90 8,67 – 8,70 4,45 9,40 – 9,41 5,19
6,94     3,29 8,12     3,92 8,71 – 8,73 4,47 9,42 – 9,47 5,23
6,95 – 7,05 3,33 8,13     3,94 8,74 – 8,77 4,50 9,48 – 9,50 5,27
7,06     3,36 8,14 – 8,18 3,97 8,78 – 8,79 4,52 9,51 – 9,57 5,32
7,07 – 7,11 3,39 8,19 – 8,22 3,98 8,80     4,54 9,58 – 9,59 5,38
7,12     3,42 8,23 3,99 8,81 – 8,82 4,56 9,60 – 9,68 5,44
7,13 – 7,17 3,46 8,24 – 8,25 4,04 8,83 – 8,87 4,60 9,69 – 9,73 5,50
7,18 – 7,21 3,48 8,26 – 8,28 4,08 8,88     4,64 9,74 – 9,76     5,60
7,22 – 7,29 3,50 8,29     4,09 8,89 – 8,90 4,67 9,77 – 9,99 5,71
7,30 – 7,42 3,54 8,30 – 8,32     4,12 8,91 – 8,92 4,69 10     6,00
7,43 – 7,47 3,56 8,33     4,17 8,93     4,71    
7,48 – 7,50 3,58 8,34 – 8,35 4,19 8,94     4,81    
7,51 – 7,65 3,61 8,36 – 8,38 4,21 8,95 – 9,06 4,83    

Omregningstabellen for karakterene på avgångsbetyget er basert på statistikk fra søkere med utdanning fra Finland som har søkt opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak. 

Tabell 2: Omregning av latinske karakterer fra studentexamen

Deretter regner du om karakterene på studentexamensbetyget til norske karakterer etter tabellen under.

Finland Norge
Laudatur (L) 6,00
Eximia cum laude approbatur (E) 5,64
 Magna cum Laude approbatur (M) 4,93
 Cum laude approbatur (C) 4,14
 Lubenter approbatur (B) 3,34
Approbatur (A) 2,62
Improbatur 1,00

Omregningstabellene for studentexamene er basert på offisiell statistikk fra finske myndigheter. 

Formelen for å regne inn karakterer fra studentexamensbetyget

Når du har regnet om eksamenskarakterene dine til norske karakterer, regner du dem inn i gjennomsnittet fra avgångsbetyget ved hjelp av formelen under.

Hver eksamen regnes inn som et nytt fag.

Formelen for å regne inn eksamenskarakterer:

{[(A x bg) + e1 + e2 + e3 …] : B} x 10 = Fp

Forklaring til formelen:

 • A = antall karakterer på avgångsbetyget som skal med i beregningen
 • bg = gjennomsnitt på avgångsbetyget omregnet til norsk

 • e1, e2, e3 osv = karakterer på studentexamensbetyget omregnet til norsk

 • B = totalt antall fag (karakterene på avgångsbetyget og studentexamensbetyget)

 • 10 = en konstant, alltid samme verdi

 • Kn = karakterpoengsum etter innregning av karakterene fra studentexamensbetyget

Eksempel

Du har 17 karakterer på avgångsbetyget og gjennomsnittet av disse er 7,0. Du har følgende karakterer på studentexamensbetyget: Approbatur, Eximia cum laude approbatur, Laudatur, Magna cum laude approbatur, Lubenter approbatur.

7,0 regnes om til 3,60. Approbatur regnes om til 2,69, Eximia cum laude approbatur regnes om til 5,80, Laudatur regnes om til 6,00, Magna cum Laude approbatur regnes om til 5,10, Lubenter approbatur regnes om til 3,53.

Utregningen blir slik:17 x 3,60 + 2,69 + 5,80 + 6,00 + 5,10 + 3,53 : 22 = 3,83 x 10 = 38,3 karakterpoeng.

Språk- og realfagspoeng

Du kan få inntil 4 språk- og realfagspoeng. Du kan ikke få mer enn 1,5 poeng for samme fag. Det er bare fag du har tatt i videregående skole som kan gi språk- eller realfagspoeng. I tabellen under ser du hvilke fag du kan få poeng for. Du får ikke poeng for engelsk, skandinaviske språk eller finsk.

Fag som ikke er nevnt i tabellen gir ikke poeng.

Fag som gir språk- og realfagspoeng

Er godkjent hvis du har

Antall poeng

Matematikk R1

Matematikk, kort lärokurs (lyhyt oppimäärä) eller 7 kurs 0,5 

Matematikk R1 og matematikk R2

Matematikk, lång lärokurs (pitkä oppimäärä) eller 10 kurs

1,5 

Fysikk 1

Fysikk, 6 kurs 0,5 

Fysikk 1 og fysikk 2

Fysikk, 8 kurs

1,5 

Kjemi 1

Kjemi, 3 kurs

0,5 

Kjemi 1 og kjemi 2

Kjemi, 5 kurs

1,0 

Biologi 1

Biologi, 3 kurs

0,5 

Biologi 1 og biologi 2

Biologi, 5 kurs

1,0 

Fremmedspråk

Tredje fremmedspråk, 5 kurs

0,5 

Fremmedspråk

Tredje fremmedspråk, 7 kurs

1,0 

Tilleggspoeng

Hvis du får tilleggspoeng, blir disse også lagt til i konkurransepoengsummen din. Du kan få:

Nye fag

Du kan forbedre konkurransepoengsummen din ved å ta fag i norsk videregående skole.

Du kan ta fag i norsk videregående skole som gir inntil 4 språk- og realfagspoeng til sammen, eller som dekker spesielle opptakskrav. Du kan ikke få mer enn 1,5 poeng for samme fag. Hvis du allerede har tilsvarende fag på avgångsbetyget ditt, får du ikke regnet med nye fag du tar i norsk videregående skole.

Nye programfag som skal med i poengsummen, blir regnet inn i gjennomsnittet ditt etter formelen under.

Formelen for å regne inn nye fag i tillegg til avgångsbetyget / lukion päästötodistus:

{[(25 x bg) + n1 + n2 + n3 …] : B} x 10 = Kn

Forklaring til formelen:

 • 25 = en konstant, alltid samme verdi

 • bg = utenlandsk gjennomsnitt omregnet til norsk

 • n1, n2, n3 osv = karakterer i norske programfag som skal regnes med som nye fag

 • B = 25 + antall nye karakterer som skal regnes inn

 • 10 = en konstant, alltid samme verdi

 • Kn = karakterpoengsum etter innregningen av nye fag

Forbedre fag i Finland

Du kan forbedre gjennomsnittskarakteren din ved å ta kurs/fag i tillegg til avgångsbetyget ditt. Du får bare regnet med karakterene i fag du trenger for å dekke spesielle opptakskrav eller fag som utløser inntil 4 språk- og realfagspoeng

Karakterene i de nye fagene blir regnet med ved at du legger dem til karakterene på avgångsbetyget ditt. Deretter deler du summen på det totale antallet karakterer (karakterene på avgångsbetyget + karakterene i de nye fagene). Hvis du har tatt flere kurs i samme fag, regnes gjennomsnittet av delkarakterene i kursene. 

Du kan få inntil 4 språk- og realfagspoeng, og du kan ikke få mer enn 1,5 realfagspoeng for samme fag. 

Du kan også forbedre karakterer på Studentexamen og få regnet med den beste karakteren.

Du konkurrerer i ulike kvoter

De to hovedkvotene du kan konkurrere i er ordinær kvote og kvote for førstegangsvitnemål. Du kan også konkurrere i andre kvoter.

Ordinær kvote

Alle søkere konkurrerer i ordinær kvote. I ordinær kvote konkurrerer du med konkurransepoengene dine. Konkurransepoeng består av skolepoeng, alderspoeng og eventuelle tilleggspoeng.

Kvote for førstegangsvitnemål

Hvis du ikke fyller mer enn 21 år det året du søker opptak, og har fullført videregående skole på normert tid, kan du konkurrere i kvote for førstegangsvitnemål.

For deg som har utdanning fra Finland betyr normert tid at du har fullført videregående skole i løpet av 3 sammenhengende år, og at du har avlagt studentereksamen samme år som du gikk ut av videregående skole. Spesielle opptakskrav må være tatt i løpet av disse 3 årene.

Hvis du har brukt mer enn 3 år på videregående skole, og du kan dokumentere grunnen til det, vil det bli vurdert om du likevel kan konkurrere i kvoten. 

50 % av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du konkurrerer kun med skolepoengene dine.

Publisert 28. jan. 2013 11:21 - Sist endret 25. nov. 2022 16:29