Frankrike - poengberegning

Når du har søkt opptak og lastet opp alle dokumentene dine, regner vi ut poengsummen som du konkurrerer med. Under kan du se hvordan poengsummen din blir regnet ut.

Ikon for universitet og høgskole
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Utregning av konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk gjennomsnittskarakter x 10

= karakterpoeng

+ språk- og realfagspoeng

= skolepoeng

+ tilleggspoeng

= konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk

For å regne ut poengsummen din må du ta utgangspunkt i det ferdig utregnede snittet på karakterutskriften din, relevé des notes. Dette gjennomsnittet regner du om via omregningstabellen under. Så ganger du tallet med 10.

Frankrike

Norge

Frankrike

Norge

Frankrike

Norge

Frankrike

Norge

10,00

3,8

11,50

4,4

13,00

5,0

14,50

5,6

10,25

3,9

11,75

4,5

13,25

5,1

14,75

5,7

10,50

4,0

12,00

4,6

13,50

5,2

15,00

5,8

10,75

4,1

12,25

4,7

13,75

5,3

15,25

5,9

11,00

4,2

12,50

4,8

14,00

5,4

15,50-20,00

6,0

11,25

4,3

12,75

4,9

14,25

5,5

 

 

For karakterverdier mellom tallene i tabellen, skal du bruke følgende formel: Karakterpoeng = 10 x (0,4 x [fransk karakter – 0,5])

Omregningstabellen er fastsatt av Kunnskapsdepartementet.

Resultatet i norsk

Resultatet du har fått i norsk blir ikke lenger regnet med i karakterpoengene dine.

Endringen gjelder fra opptaket til studieåret 2021/2022.

Denne endringen gjelder ikke for deg som dekker kravet til norsk med norsk som LV1/LVA på fransk baccalauréat. 

Språk- og realfagspoeng

Du kan få inntil 4 språk- og realfagspoeng. Det er kun fag du har tatt i videregående skole som kan gi språk- eller realfagspoeng. I tabellen under ser du hvilke fag du kan få poeng for. Du får ikke poeng for engelsk, skandinaviske språk, fransk eller for lokale/regionale språk tatt på videregående skole i Frankrike. Fag som ikke er nevnt i tabellen gir ikke poeng. 

Alle fag må være fullført med karakter 10 eller bedre for å gi poeng.

Baccalauréat général fra og med 2021

Fagene må være tatt som enseignement de specialité (fordypning). Det er to unntak: Matematikk på nivå terminale (3. året) har flere alternativer, se tabell. Språkfagene LVC og LCA er enseignements optionnels (valgfag).

Fag som gir språk-

eller realfagspoeng

Er dekket hvis du har Antall poeng
Matematikk R1 Mathématiques på nivå première (2. året) 0,5
Matematikk R1 og Matematikk R2

Mathématiques på nivå première (2. året) og i tillegg

Mathématiques på nivå terminale (3. året) som: 

  1. enseignement de specialité (fordypning) eller
  2. mathématiques complémentaires eller
  3. mathématiques expertes
1,5
Fysikk 1 Physique-chimie på nivå première (2. året) 0,5
Fysikk 1 og Fysikk 2 Physique-chimie på nivå première og terminale (2. og 3. året) 1,5
Kjemi 1 Physique-chimie på nivå première (2. året) 0,5
Kjemi 1 og Kjemi 2 Physique-chimie på nivå première og terminale (2. og 3. året) 1
Biologi 1 Sciences de la vie et de la Terre på nivå première (2. året) 0,5
Biologi 1 og Biologi 2 Sciences de la vie et de la Terre på nivå première og terminale (2. og 3. året) 1
Informasjonsteknologi 1 Numérique et sciences informatiques på nivå première (2. året) 0,5
Informasjonsteknologi 1 og 2 Numérique et sciences informatiques på nivå première og terminale (2. og 3. året) 1
Teknologi og forskningslære 1 Sciences de l’ingénieur på nivå première (2. året) 0,5
Teknologi og forskningslære 1 og 2 Sciences de l’ingénieur på nivå première og terminale (2. og 3. året) 1
Latin eller gresk fra fagområdet Antikkens språk og kultur LCA (langues et cultures de l'Antiquité) grec eller latin tatt til og med nivå premiére (2. året) 0,5
Fremmedspråk nivå I Langue vivante C (LVC) tatt over 2 år med karakteren 10 eller bedre 0,5
Fremmedspråk nivå I og II Langue vivante C (LVC) tatt over 3 år med karakteren 10 eller bedre 1

Baccalauréat général til og med 2020

Fag som gir språk- og realfagspoeng

Er dekket hvis du har

Antall poeng

Matematikk R1

Matémathiques fra linje ES og L (kun profilen Lettres et mathématiques)

0,5 poeng

Matematikk R1 og matematikk R2

Mathématiques fra linje S

1,5 poeng

Fysikk 1 og Fysikk 2

Physique-chimie fra linje S

1,5 poeng

Kjemi 1 og Kjemi 2

Physique-chimie fra linje S

1,0 poeng

Biologi 1 og Biologi 2

Sciences de la vie et de la terre fra linje S

1,0 poeng

Latin eller gresk fra fagområdet Antikkens språk og kultur Langues et cultures de l'Antiquité: latin eller gresk fra linje L 0,5 poeng

Fremmedspråk nivå II

Språkfag med coeff. 3 fra alle linjer 0,5 poeng

Fremmedspråk nivå III

Språkfag med coeff. 4 fra alle linjer 1,0 poeng

 

Tilleggspoeng

Hvis du får tilleggspoeng, blir disse også lagt til i konkurransepoengsummen din. Du kan få poeng for

Du konkurrerer i ulike kvoter

De to hovedkvotene du kan konkurrere i er ordinær kvote og kvote for førstegangsvitnemål. Du kan også konkurrere i andre kvoter.

Ordinær kvote

Alle søkere konkurrerer i ordinær kvote. I ordinær kvote konkurrerer du med konkurransepoengene dine. Konkurransepoeng består av skolepoeng, alderspoeng og eventuelle tilleggspoeng.

Kvote for førstegangsvitnemål

Hvis du ikke fyller mer enn 21 år det året du søker opptak, og har fullført videregående skole på normert tid, kan du konkurrere i kvote for førstegangsvitnemål.

For deg som har utdanning fra Frankrike betyr normert tid at du har fullført videregående skole i løpet av 3 sammenhengende år. Spesielle opptakskrav må være tatt i løpet av disse 3 årene.

Du kan dekke kravet i norsk og engelsk til og med det året du fyller 21 år. 

50 % av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du konkurrerer kun med skolepoengene dine.

Publisert 14. jan. 2013 13:07 - Sist endret 21. jan. 2021 16:55