Frankrike - poengberegning

Hvordan blir søknaden din poengberegnet?

Når du har søkt om opptak og lastet opp all dokumentasjonen din, regner vi ut poengsummen som du konkurrerer med i opptaket. Konkurransepoengsummen din blir regnet ut på samme måte som for andre søkere, men karaktersnittet ditt blir omregnet til den norske karakterskalaen. Under kan du se hvordan poengsummen din blir regnet ut.

Utregning av konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk gjennomsnittskarakter x 10

+ karakter i norsk

Summen deles på 11 og ganges med 10

= karakterpoeng

+ språk- og realfagspoeng

= skolepoeng

+ tilleggspoeng

= konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk

For å regne ut poengsummen din må du ta utgangspunkt i det ferdig utregnede snittet på karakterutskriften din, relevé des notes. Dette gjennomsnittet regner du om via omregningstabellen under. Så ganger du tallet med 10.

Frankrike

Norge

Frankrike

Norge

Frankrike

Norge

Frankrike

Norge

10,00

3,8

11,50

4,4

13,00

5,0

14,50

5,6

10,25

3,9

11,75

4,5

13,25

5,1

14,75

5,7

10,50

4,0

12,00

4,6

13,50

5,2

15,00

5,8

10,75

4,1

12,25

4,7

13,75

5,3

15,25

5,9

11,00

4,2

12,50

4,8

14,00

5,4

15,50-20,00

6,0

11,25

4,3

12,75

4,9

14,25

5,5

 

 

For karakterverdier mellom tallene i tabellen, skal du bruke følgende formel: Karakterpoeng = 10 x (0,4 x [fransk karakter – 0,5])

Omregningstabellen er fastsatt av Kunnskapsdepartementet.

Karakterer i norsk

Karakteren du har fått i norsk regnes om til karakterskalaen man bruker i norsk videregående skole. I tabellen under ser du hvordan de blir regnet om.

Hvis du har tatt norsk i videregående skole, må du regne ut gjennomsnittet av alle norskkarakterene på kompetansebeviset ditt.

Hvis du har dekket norskkravet på annen måte enn nevnt i tabellen, for eksempel med vitnemål fra 10-årig norskspråklig grunnskole, skal det ikke regnes inn noen egen karakter for norsk.

Karakter i norsk videregående skole

2

3

4

5

6

Test i norsk - høyere nivå, skriftlig, karakter

-

 -

Fra bestått på alle delprøver til og med
1-2 delprøver godt bestått

3-4 delprøver godt bestått

Godt bestått på alle delprøver

Test i norsk - høyere nivå, skriftlig, poengsum

-

450-
499

500-549

550-599

600 -

Trinn 3 i norsk, bokstavkarakterer

D-E

C

B

-

A

Trinn 3 i norsk, tallkarakterer

4,0-3,0

2,9-2,5

2,4

2,3

2,2-1,0

1-årig kurs i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter, bokstavkarakterer

D-E

C

B

-

A

1-årig kurs i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter, tallkarakterer

4,0-3,0

2,9-2,5

2,4

2,3

2,2-1,0

Norskprøven for voksne innvandrere fra Kompetanse Norge / Vox med resultatet B2

-

-

B2 på alle fire delprøver

-

-

Tabellen gjelder for årets opptak. Vi gjør oppmerksom på at omregningen av resultater på de ulike norsktestene kan bli endret til senere års opptak.

Språk- og realfagspoeng

Du kan få inntil 4 språk- og realfagspoeng. Det er kun fag du har tatt i videregående skole som kan gi språk- eller realfagspoeng. I tabellen under ser du hvilke fag du kan få poeng for. Du får ikke poeng for engelsk eller skandinaviske språk. Du får heller ikke poeng for fransk.

Fag som ikke er nevnt i tabellen gir ikke poeng.

Fag som gir språk- og realfagspoeng

Er godkjent hvis du har

Antall poeng

Matematikk R1

Matémathiques med karakteren 10 eller bedre fra linje ES og L (kun profilen Lettres et mathématiques)

0,5 poeng

Matematikk R1 og matematikk R2

Mathématiques med karakteren 10 eller bedre fra linje S

1,5 poeng

Fysikk 1 og Fysikk 2

Physique-chimie med karakteren 10 eller bedre fra linje S

1,5 poeng

Kjemi 1 og Kjemi 2

Physique-chimie med karakteren 10 eller bedre fra linje S

1,0 poeng

Biologi 1 og Biologi 2

Sciences de la vie et de la terre med karakteren 10 eller bedre fra linje S

1,0 poeng

Latin eller gresk fra fagområdet Antikkens språk og kultur Langues et cultures de l'Antiquité: latin eller gresk med karakteren 10 eller bedre fra linje L 0,5 poeng

Fremmedspråk nivå II

Språkfag med coeff. 3 og karakteren 10 eller bedre fra alle linjer 0,5 poeng

Fremmedspråk nivå III

Språkfag med coeff. 4 og karakteren 10 eller bedre fra alle linjer 1,0 poeng

Tilleggspoeng

Hvis du får tilleggspoeng, blir disse også lagt til i konkurransepoengsummen din. Du kan få poeng for

Du konkurrerer i ulike kvoter

De to hovedkvotene du kan konkurrere i er ordinær kvote og kvote for førstegangsvitnemål. Du kan også konkurrere i andre kvoter.

Ordinær kvote

Alle søkere konkurrerer i ordinær kvote. I ordinær kvote konkurrerer du med konkurransepoengene dine. Konkurransepoeng består av skolepoeng, alderspoeng og eventuelle tilleggspoeng.

Kvote for førstegangsvitnemål

Hvis du ikke fyller mer enn 21 år det året du søker opptak, og har fullført videregående skole på normert tid, kan du konkurrere i kvote for førstegangsvitnemål.

For deg som har utdanning fra Frankrike betyr normert tid at du har fullført videregående skole i løpet av 3 sammenhengende år. Spesielle opptakskrav må være tatt i løpet av disse 3 årene.

Du kan dekke kravet i norsk og engelsk til og med det året du fyller 21 år. 

50 % av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du konkurrerer kun med skolepoengene dine.

Publisert 14. jan. 2013 13:07 - Sist endret 31. jan. 2019 11:11