IB - nye fag i norsk videregående skole

Du kan forbedre konkurransepoengsummen din ved å ta fag i norsk videregående skole eller ved å ta "retake"-eksamener. 

Ikon for universitet og høgskole
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Forbedring av fag på IB

Du kan forbedre fag du har tatt på IB ved å ta "retake"-eksamener ved en IB skole. Du finner mer informasjon på www.ibo.org/ eller ved å kontakte en IB-skole.

Hvilke nye fag kan du ta i norsk videregående skole?

Du kan ikke forbedre fag du har tatt på IB ved å ta fag i norsk videregående skole, men du kan ta programfag som gir språk- og realfagspoeng, eller som dekker spesielle opptakskrav. 

Slik poengberegner vi nye fag

Når det i eksemplene under står ”IB-poengsum”, menes det poengsummen på diplomet inkludert eventuelle ekstrapoeng (points) for Theory of Knowledge og Extended Essay. Har du IB Certificate eller Diploma Program Course Result som gir generell studiekompetanse, må du legge sammen alle karakterene for å finne IB-poengsummen.

Formelen for å regne inn nye fag fra norsk videregående skole for deg som har faget Norwegian på IB

Når du tar nye fag, regnes de inn i gjennomsnittet ditt etter formelen under.

Formelen for å regne inn nye fag fra norsk videregående skole for deg som har faget Norwegian på IB:

{[(A x b/10) + n1 + n2 + n3 …] : B} x 10 = Kn

Forklaring til formelen:

 • A = antall karakterer på IB-diplomet (alltid 6)

 • b/10 = total points omregnet til norsk delt på 10 (total points inkluderer ekstrapoeng for Theory of Knowledge og Extended Essay)

 • n1, n2, n3 osv = karakterer i norske programfag som skal regnes med

 • B = totalt antall karakterer (inkludert karakterene i de nye fagene)

 • 10 = en konstant, alltid samme verdi

 • Kn = karakterpoengsum etter innregningen av nye fag

Formelen for å regne inn nye fag fra norsk videregående skole for deg som ikke har faget Norwegian på IB

Når du tar nye fag, regnes de inn i gjennomsnittet ditt etter formelen under.

Formelen for å regne inn nye fag fra norsk videregående skole for deg som ikke har faget Norwegian på IB:

{[(A x b/10) + n1 + n2 + n3 …] : B} x10 = Fp

Før vi finner karakterpoengsummen din, må vi regne inn norskkarakteren:

[(Fp+C) :11] * 10 = Kn

Forklaring til formelen:

 • A = antall karakterer på IB-diplomet (alltid 6)

 • b/10 = total points omregnet til norsk delt på 10 (total points inkluderer ekstrapoeng for Theory of Knowledge og Extended Essay)

 • n1, n2, n3 osv. = karakterer i norske programfag som skal regnes med

 • B = totalt antall karakterer (inkludert karakterene i de nye fagene)

 • 10 = en konstant, alltid samme verdi

 • Fp = foreløpig karakterpoengsum

 • C = karakteren i norsk

 • 11 = en konstant, alltid samme verdi

 • Kn = karakterpoengsum etter innregningen av nye fag

Formelen for å regne inn nye fag fra IB

Du kan få regnet med IB fag du har avlagt i tillegg til IB-diplomet hvis faget er nødvendig for å fylle spesielle opptakskrav eller det gir språk- eller realfagspoeng. Fagene må være ført på IB certificate eller Diploma Program Course Result og må ikke overlappe med fag på diplomet.
I formelen tas det utgangspunkt i total points på diplomet minus eventuelle poeng  for Theory of Knowledge og Extended Essay.

Formelen for å regne inn nye fag fra IB:

[(A + m1 + m2 + m3 + …) : M] x 6 + B = I

 • A = poengsummen på IB-diplomet ekskludert eventuelle poeng for TOK og EE
 • m1, m2 osv. = karakterer i de nye fagene
 • M = det totale antall karakterer
 • 6 = en konstant, alltid samme verdi (tilsvarer det opprinnelige antall IB-fag)
 • B = antall bonuspoeng for TOK og EE
 • I = ny beregnet IB-poengsum (omregnes til norsk poengsum, se omregningstabell)

Eksempel:

Du har 36 poeng på ditt IB-diplom (inkl. 2 poeng for TOK og EE). Du tar et nytt IB-fag og får karakteren 5. For å få regnet med den nye karakteren, gjør du følgende:

Trekk først fra bonuspoengene: 36 ÷ 2 = 34
Legg til den nye karakteren: 34 + 5 = 39
Regn ut nytt IB-karaktersnitt av de 7 fagene: 39 : 7 = 5,57
Beregn ny IB-poengsum ved å gange med 6 som er en konstant: 5,57 x 6 = 33,4
Legg til bonuspoengene igjen: 33,4 + 2 = 35,4

Slå så opp i tabellen. IB-poengsummen 35,4 tilsvarer 50,0 norske karakterpoeng.

Hvis du tar R2 i tillegg til Mathematical studies på Standard Level

Har du Mathematical studies på Standard level og tar matematikk R2 i norsk videregående skole, får du til sammen 1,5 realfagspoeng. Karakteren i R2 skal regnes inn i gjennomsnittskarakteren etter formelen for nye fag over.

Publisert 24. jan. 2013 10:39 - Sist endret 20. feb. 2020 12:41