USA - poengberegning

Når du har søkt om opptak og sendt inn/lastet opp alle dokumentene dine, regner vi ut poengsummen som du konkurrerer med. Under kan du se hvordan poengsummen din blir regnet ut.

Ikon for universitet og høgskole
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Utregning av konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk gjennomsnittskarakter x 10

= karakterpoeng

+ språk- og realfagspoeng

= skolepoeng

+ tilleggspoeng

= konkurransepoengsum

Hvis du mangler 1 års høyere utdanning

Hvis du må ta fag i norsk videregående skole for å få generell studiekompetanse, blir søknaden din vurdert på bakgrunn av gjennomsnittet av de norske fagene, og av gjennomsnittet av karakterene fra din amerikanske videregående utdanning. De norske karakterene vil normalt telle 1/3 og de utenlandske vil normalt telle 2/3.

Utregning av konkurransepoengsum for deg som må ta fag i Norge

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk gjennomsnittskarakter x 2

+ gjennomsnittet av fagene du har tatt i norsk videregående skole (inkludert karakteren i norsk)

Summen deles på 3 og ganges med 10

= karakterpoeng

+ språk- og realfagspoeng

= skolepoeng

+ tilleggspoeng

= konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk

For å regne ut karakterpoengene dine fra USA, må du bruke omregningstabellene under.

Hvis du har high school og college:
Regn om gjennomsnittet fra High School etter tabell 1.

Hvis du har high school og AP exams:
Regn først om karakterene dine fra high school etter tabell 1 og deretter karakterene fra AP etter tabell 2. Til slutt regner du AP-karakterene inn i gjennomsnittet fra high school ved å bruke vår formel.

Tabell 1: Omregning av karakterer fra High School

For å regne ut poengsummen din, må du regne ut gjennomsnittet av alle karakterene dine fra 10.-12. klasse på High School. Vi bruker ikke den ferdig utregnede GPA som står på transcriptet.

Regn først om bokstavkarakterene dine til tall: A = 4, B = 3, C = 2 og D = 1. Vi skiller ikke mellom pluss og minus på bokstavkarakterene. Så regner du gjennomsnitt av alle tallkarakterene, og bruker tabellen under. Gang tallet du får med 10.

Tabell 1: High school

USA Norge USA Norge USA Norge USA Norge
1,00-1,69 2,00 2,30-2,39 3,36 3,00-3,09 4,15 3,70-3,79 4,96
1,70-1,79 2,72 2,40-2,49 3,48 3,10-3,19 4,26 3,80-3,89 5,12
1,80-1,89 2,83 2,50-2,59 3,61 3,20-3,29 4,38 3,90-3,99 5,37
1,90-1,99 2,90 2,60-2,69 3,71 3,30-3,39 4,50 4,00 6,00
2,00-2,09 3,00 2,70-2,79 3,82 3,40-3,49 4,60    
2,10-2,19 3,12 2,80-2,89 3,92 3,50-3,59 4,72    
2,20-2,29 3,23 2,90-2,99 4,04 3,60-3,69 4,84    

Omregningstabellen for USA er basert på offisiell statistikk fra amerikanske akkrediteringsinstitusjoner.

Tabell 2: Omregning av AP exams

Har du tatt 3 AP exams med karakter 3 eller bedre i stedet for 1 år college/universitet, skal AP-karakterene også regnes inn i poengsummen din.

For å regne ut poengsummen din, regner du først ut gjennomsnittet av alle karakterene fra 10.-12. klasse på high school. Finn deretter din norske gjennomsnittskarakter ved å bruke tabell 1. Bruk deretter tabell 2 og regn om de 3 beste eksamenskarakterene dine fra AP til norske karakterer.

Tabell 2: AP exams

AP exam score Norsk karakter
2 2,00

3

3,20
4 4,54
5 5,83

Omregningstabellen for AP er basert på offisiell karakterstatistikk mottatt fra College Board. 

Har du søkt studier med spesielle opptakskrav som gjør at vi må bruke flere enn de 3 beste AP-karakterene dine, vil disse også bli regnet ved hjelp av formelen under.

Formelen for å regne inn AP-karakterer

Når du har regnet om alle AP-karakterene dine til norske karakterer, regner du dem inn i gjennomsnittet fra high school ved hjelp av formelen under. Hver eksamen regnes inn som et nytt fag.

Formelen for å regne inn AP-karakterer:

{[(25 x bg) + e1 + e2 + e3 …] : B} x 10 = Kn

Forklaring til formelen:

  • 25 = en konstant, alltid samme verdi

  • bg = utenlandsk gjennomsnitt omregnet til norsk

  • e1, e2, e3 osv = eksamenskarakterer for AP omregnet til norsk

  • B = totalt antall karakterer (25 + antall AP-karakterer)

  • 10 = en konstant, alltid samme verdi

  • Kn = karakterpoengsum etter innregningen av nye fag

Ikke alle søkere kan poengberegnes

Søkere med %-karakterer som ikke kan regnes om til en 1-4 skala, får en individuell vurdering. For at %-karakterer skal kunne poengberegnes, må omregningen fra % til 1-4 skala fremkomme på official transcript.

Søkere med vitnemål fra før 1990 og søkere som har GED, High School Equivalency Diploma, får også en individuell vurdering.

Resultatet i norsk

Resultatet du har fått i norsk blir ikke lenger regnet med i karakterpoengene dine.

Endringen gjelder fra opptaket til studieåret 2021/2022.

Språk- og realfagspoeng

Du kan få inntil 4 språk- og realfagspoeng. Det er kun fag du har tatt i videregående skole som kan gi språk- og realfagspoeng. I tabellene under ser du hvilke fag du kan få poeng for. Du får ikke poeng for engelsk eller skandinaviske språk.

Fag fra High School som kan gi språk- og realfagspoeng

Fag som gir språk- og realfagspoeng

Er dekket hvis du har fra USA - High School

Antall poeng

Matematikk R1

Precalculus eller Calculus

Du må ha til sammen minst 3 credits i matematiske fag i 10.-12. klasse.
(Gjelder for de skoler som har totalt ca. 20-25 credits) 
eller

0,5

Honor's program i matematikk  i 11. eller 12. klasse, med karakteren B eller bedre.

Du må ha til sammen minst 3 credits i matematiske fag i 10.-12. klasse.
(Gjelder for de skoler som har totalt ca. 20-25 credits) 
eller

AP course Calculus (uten AP exam)

Fysikk 1

 

 

2 credits Physics

Du må ha til sammen minst 3 credits i biologi, kjemi eller fysikk i 10.-12. klasse for at fysikk 1 skal være dekket med 2 credits Physics.
(Gjelder for de skoler som har totalt ca. 20-25 credits) eller

0,5

 

Honor's program i fysikk  i 11. eller 12. klasse, med karakteren B eller bedre.

Du må ha til sammen minst 3 credits i biologi, kjemi eller fysikk i 10.-12. klasse for at Fysikk 1 skal være dekket 
(Gjelder for de skoler som har totalt ca. 20-25 credits) 
eller

AP course Physics B eller Physics C eller Physics 1 eller Physics 2 fra High School (uten AP exam)

Kjemi 1

2 credits Chemistry

Du må ha til sammen minst 3 credits i biologi, kjemi eller fysikk i 10.-12. klasse for at kjemi 1 skal være dekket med 2 credits Chemistry.
(Gjelder for de skoler som har totalt ca. 20-25 credits) eller

0,5

Honor's program i kjemi  i 11. eller 12. klasse, med karakteren B eller bedre. 

Du må ha til sammen minst 3 credits i biologi, kjemi eller fysikk i 10.-12. klasse for at Kjemi 1 skal være dekket 
(Gjelder for de skoler som har totalt ca. 20-25 credits) 
eller

AP course Chemistry fra high school (uten AP exam)

Biologi 1

2 credits Biology

Du må ha tilsammen minst 4 credits i biologi, kjemi eller fysikk  i 10.-12. klasse for at biologi 1 skal være dekket med 2 credits Biology.
(Gjelder for de skoler som har totalt ca. 20-25 credits) eller

0,5

Honor's program i biologi  i 11. eller 12. klasse, med karakteren B eller bedre. 

Du må ha til sammen minst 3 credits i biologi, kjemi eller fysikk i 10.-12. klasse for at Biologi 1 skal være dekket 
(Gjelder for de skoler som har totalt ca. 20-25 credits) 
eller

AP course Biology fra high school (uten AP exam)

Fremmedspråk, programfag nivå 1, 140 timer

AP course (uten AP exam) i fremmedspråk eller

0,5

Honor’s course i fremmedspråk i 11. eller 12. klasse, med karakter B eller bedre eller

3 credits fremmedspråk i 10.-12. klasse

 

AP exams som kan gi språk- og realfagspoeng

Fag som gir språk- og  realfagspoeng

Er dekket hvis du har fra USA - AP exams

Antall poeng

Matematikk R1 og R2

AP Calculus med minst karakteren 3 eller bedre

1,5

Fysikk 1 og 2

AP Physics B / Physics C / Physics 1 / Physics 2 med minst karakteren 3 eller bedre

1,5
Kjemi 1 og 2

AP Chemistry med minst karakteren 3 eller bedre

1
Biologi 1 og 2

AP Biology med minst karakteren 3 eller bedre

1

Fremmedspråk, programfag, nivå II + III

AP i et fremmedspråk med karakteren 3 eller bedre

1,5

​​​​​*Fra opptaket 2017 er det ikke lenger mulig å få språk- og realfagspoeng for CLEP exams

Tilleggspoeng

Hvis du får andre poeng, blir disse også lagt til i konkurransepoengsummen din. Du kan få poeng for

Du konkurrerer i ulike kvoter

De to hovedkvotene du kan konkurrere i er ordinær kvote og kvote for førstegangsvitnemål. Du kan også konkurrere i andre kvoter.

Ordinær kvote

Alle søkere konkurrerer i ordinær kvote. I ordinær kvote konkurrerer du med konkurransepoengene dine. Konkurransepoeng består av skolepoeng, alderspoeng og eventuelle tilleggspoeng.

Kvote for førstegangsvitnemål

Hvis du ikke fyller mer enn 21 år det året du søker opptak, og har fullført videregående skole på normert tid, kan du konkurrere i kvote for førstegangsvitnemål.

For deg som har utdanning fra USA betyr normert tid at du har fullført videregående skole i løpet av 4 sammenhengende år. I tillegg må du ha fullført ett års høyere utdanning det første året etter videregående skole. Spesielle opptakskrav må være tatt i løpet av disse 5 årene.

Du kan dekke kravet i norsk og engelsk til og med det året du fyller 21 år.

50 % av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du konkurrerer kun med skolepoengene dine.

Publisert 23. jan. 2013 10:51 - Sist endret 13. apr. 2021 12:23