USA - poengberegning

Hvordan blir søknaden din poengberegnet?

Når du har søkt om opptak og sendt inn all dokumentasjonen din, regner vi ut poengsummen som du konkurrerer med i opptaket. Konkurransepoengsummen din blir regnet ut på samme måte som for andre søkere, men karaktersnittet ditt blir omregnet til den norske karakterskalaen. Under kan du se hvordan poengsummen din blir regnet ut.

Utregning av konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk gjennomsnittskarakter x 10

+ karakter i norsk

Summen deles på 11 og ganges med 10

= karakterpoeng

+ språk- og realfagspoeng

= skolepoeng

+ tilleggspoeng

= konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk

For å regne ut karakterpoengene dine fra USA, må du regne om karakterer fra High School og karakterer fra AP exams etter omregningstabellene under. Gjennomsnittet fra High School regner du om etter tabell 1. Hvis du i tillegg har tatt AP exams, må du både regne om karakterene dine etter tabell 1 og tabell 2.

Omregning av karakterer fra High School

For å regne ut poengsummen din, må du regne ut gjennomsnittet av alle karakterene dine fra 10.-12. klasse på High School. Regn først om bokstavkarakterene dine til tall: A = 4, B = 3, C = 2 og D = 1. Så regner du gjennomsnitt av alle tallkarakterene, og bruker tabellen under. Gang tallet du får med 10, og regn inn karakteren din i norsk.

Tabell 1: High school

USA Norge USA Norge USA Norge USA Norge
1,00-1,69 2,00 2,30-2,39 3,36 3,00-3,09 4,15 3,70-3,79 4,96
1,70-1,79 2,72 2,40-2,49 3,48 3,10-3,19 4,26 3,80-3,89 5,12
1,80-1,89 2,83 2,50-2,59 3,61 3,20-3,29 4,38 3,90-3,99 5,37
1,90-1,99 2,90 2,60-2,69 3,71 3,30-3,39 4,50 4,00 6,00
2,00-2,09 3,00 2,70-2,79 3,82 3,40-3,49 4,60    
2,10-2,19 3,12 2,80-2,89 3,92 3,50-3,59 4,72    
2,20-2,29 3,23 2,90-2,99 4,04 3,60-3,69 4,84    

Forklaring til omregningstabellen

Omregningstabellen for USA er basert på offisiell statistikk fra amerikanske myndigheter.

Omregning av AP exams

Har du tatt 3 AP exams med karakter 3 eller bedre i stedet for 1 år college/universitet, skal AP-karakterene også regnes inn i poengsummen din.

For å regne ut poengsummen din, regner du først ut gjennomsnittet av alle karakterene fra 10.-12. klasse på high school. Finn deretter din norske gjennomsnittskarakter ved å bruke tabell 1. Bruk deretter tabell 2 og regn om de 3 beste eksamenskarakterene dine fra AP til norske karakterer. Finn så gjennomsnittet av de omregnede AP-karakterene.

Gjennomsnittet av de omregnede AP-karakterene teller 30 %, og den omregnede gjennomsnittskarakteren fra high school teller 70 %. Gang resultatet du får med 10, og regn inn karakteren din i norsk.

Tabell 2: AP exams

AP Norge
2,0 2,00
3,0 3,00
4,0 4,25
5,0 6,00

Forklaring til omregningstabellen

Omregningstabellen for AP er basert på offisiell karakterstatistikk mottatt fra College Board. 

Har du søkt studier med spesielle opptakskrav som gjør at vi må bruke flere enn de 3 beste AP-karakterene dine, vil de likevel ikke telle mer enn 30 % til sammen.

Hvis du ikke har minst 3 AP-exams eller minst 1 år på college, men har en blanding av 1-2 AP-exams og 10-29 credits på college, kan dette kvalifisere deg. Da vil gjennomsnittet fra High School telle mellom 80 og 90 %, avhengig av om du har 1 eller 2 AP-exams. Hver AP-exam teller 10 %.

Ny omregningstabell for AP exam scores fra 2020

Fra 2020 vil AP exam scores få en ny omregningstabell. Den nye tabellen er basert på offisiell karakterstatistikk fra College Board for årene 2012-2017. 

AP exam score Norsk karakter
2 2,00

3

3,20
4 4,54
5 5,83

Ikke alle søkere kan poengberegnes

Søkere med %-karakterer som ikke kan regnes om til en 1-4 skala, får en individuell vurdering. For at %-karakterer skal kunne poengberegnes, må omregningen fra % til 1-4 skala fremkomme på official transcript.

Søkere med vitnemål fra før 1990 og søkere som har GED, High School Equivalency Diploma, får også en individuell vurdering.

Hvis du tar fag i norsk videregående skole for å oppnå generell studiekompetanse

Da blir søknaden din vurdert på bakgrunn av gjennomsnittet av de norske fagene, og av gjennomsnittet av karakterene fra din amerikanske videregående utdanning. Les mer om dette under avsnittet Dekker du ikke opptakskravene.

Karakterer i norsk

Karakteren du har fått i norsk regnes om til karakterskalaen man bruker i norsk videregående skole. I tabellen under ser du hvordan de blir regnet om.

Hvis du har tatt norsk i videregående skole, må du regne ut gjennomsnittet av alle norskkarakterene på kompetansebeviset ditt.

Hvis du har dekket norskkravet på annen måte enn nevnt i tabellen, f.eks. med vitnemål fra 10-årig norskspråklig grunnskole, skal det ikke regnes inn noen egen karakter for norsk.

Karakter i norsk videregående skole

2

3

4

5

6

Test i norsk - høyere nivå, skriftlig, karakter

-

 -

Fra bestått på alle delprøver til og med
1-2 delprøver godt bestått

3-4 delprøver godt bestått

Godt bestått på alle delprøver

Test i norsk - høyere nivå, skriftlig, poengsum

-

450-
499

500-549

550-599

600 -

Trinn 3 i norsk, bokstavkarakterer

D-E

C

B

-

A

Trinn 3 i norsk, tallkarakterer

4,0-3,0

2,9-2,5

2,4

2,3

2,2-1,0

1-årig kurs i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter, bokstavkarakterer

D-E

C

B

-

A

1-årig kurs i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter, tallkarakterer

4,0-3,0

2,9-2,5

2,4

2,3

2,2-1,0

Norskprøven for voksne innvandrere fra Kompetanse Norge / Vox med resultatet B2

-

-

B2 på alle fire delprøver

-

-

Tabellen gjelder for årets opptak. Vi gjør oppmerksom på at omregningen av resultater på de ulike norsktestene kan bli endret til senere års opptak.

Språk- og realfagspoeng

Du kan få inntil 4 språk- og realfagspoeng. Du kan ikke få mer enn 1,5 realfagspoeng for samme fag. Det er kun fag du har tatt i videregående skole som kan gi språk- og realfagspoeng. I tabellene under ser du hvilke fag du kan få poeng for. Det gis ikke poeng for engelsk eller skandinaviske språk.

Fag som ikke er nevnt i tabellene gir ikke poeng.

Fag fra High School som kan gi språk- og realfagspoeng

Fag som gir språk- og realfagspoeng

Godkjente fag fra USA - High School

Antall poeng

Matematikk R1

Precalculus eller Calculus

Du må ha minst 3 credits i matematiske fag i 10.-12. klasse.
(Gjelder for de skoler som har totalt ca. 20-25 credits) 
eller

0,5

Honor's program i matematikk  i 11. eller 12. klasse, med karakteren B eller bedre eller

AP course Calculus (uten AP exam)

Fysikk 1

 

 

2 credits Physics

Du må ha til sammen minst 3 credits i biologi, kjemi eller fysikk i 10.-12. klasse for at fysikk 1 skal være dekket med 2 credits Physics.
(Gjelder for de skoler som har totalt ca. 20-25 credits) eller

0,5

 

Honor's program i fysikk  i 11. eller 12. klasse, med karakteren B eller bedre eller

AP course Physics B eller Physics C eller Physics 1 eller Physics 2 fra High School (uten AP exam)

Kjemi 1

2 credits Chemistry

Du må ha til sammen minst 3 credits i biologi, kjemi eller fysikk i 10.-12. klasse for at kjemi 1 skal være dekket med 2 credits Chemistry.
(Gjelder for de skoler som har totalt ca. 20-25 credits) eller

0,5

Honor's program i kjemi  i 11. eller 12. klasse, med karakteren B eller bedre eller

AP course Chemistry fra high school (uten AP exam)

Biologi 1

2 credits Biology

Du må ha tilsammen minst 4 credits i biologi, kjemi eller fysikk  i 10.-12. klasse for at biologi 1 skal være dekket med 2 credits Biology.
(Gjelder for de skoler som har totalt ca. 20-25 credits) eller

0,5

Honor's program i biologi  i 11. eller 12. klasse, med karakteren B eller bedre eller

AP course Biology fra high school (uten AP exam)

Fremmedspråk, programfag, 140 timer

AP course (uten AP exam) i fremmedspråk eller

0,5

Honor’s course i fremmedspråk i 11. eller 12. klasse, med karakter B eller bedre eller

Samme fremmedspråk alle årene i 10.-12. klasse

 

AP exams som kan gi språk- og realfagspoeng

Fag som gir språk- og  realfagspoeng

Godkjente fag fra USA - AP exams

Antall poeng

Matematikk R1

AP Calculus med minst karakteren 2

0,5

Matematikk R1 og R2

AP Calculus med minst karakteren 3 eller bedre

1,5

Fysikk 1

AP Physics B / Physics C / Physics 1 / Physics 2 med minst karakteren 2

0,5

Fysikk 1 og 2

AP Physics B / Physics C / Physics 1 / Physics 2 med minst karakteren 3 eller bedre

1,5

Kjemi 1

AP Chemistry med minst karakteren 2

0,5

Kjemi 1 og 2

AP Chemistry med minst karakteren 3 eller bedre

1

Biologi 1

AP Biology med minst karakteren 2

0,5

Biologi 1 og 2

AP Biology med minst karakteren 3 eller bedre

1

Fremmedspråk, programfag, 140 timer

AP i et fremmedspråk med karakteren 2

0,5

Fremmedspråk, programfag, nivå III

AP i et fremmedspråk med karakteren 3 eller 4

1

Fremmedspråk, programfag, nivå II + III

AP i et fremmedspråk med karakteren 5

1,5

​​​​​*Fra opptaket 2017 er det ikke lenger mulig å få språk- og realfagspoeng for CLEP exams

Tilleggspoeng

Hvis du får andre poeng, blir disse også lagt til i konkurransepoengsummen din. Du kan få poeng for

Du konkurrerer i ulike kvoter

De to hovedkvotene du kan konkurrere i er ordinær kvote og kvote for førstegangsvitnemål. Du kan også konkurrere i andre kvoter.

Ordinær kvote

Alle søkere konkurrerer i ordinær kvote. I ordinær kvote konkurrerer du med konkurransepoengene dine. Konkurransepoeng består av skolepoeng, alderspoeng og eventuelle tilleggspoeng.

Kvote for førstegangsvitnemål

Hvis du ikke fyller mer enn 21 år det året du søker opptak, og har fullført videregående skole på normert tid, kan du konkurrere i kvote for førstegangsvitnemål.

For deg som har utdanning fra USA betyr normert tid at du har fullført videregående skole i løpet av 4 sammenhengende år. I tillegg må du ha fullført ett års høyere utdanning det første året etter videregående skole. Spesielle opptakskrav må være tatt i løpet av disse 5 årene.

Du kan dekke kravet i norsk og engelsk til og med det året du fyller 21 år.

50 % av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du konkurrerer kun med skolepoengene dine.

Publisert 23. jan. 2013 10:51 - Sist endret 3. apr. 2019 16:16