Nasjonal klagenemnd

Nasjonal klagenemnd jobber med klager på enkeltvedtak i forbindelse med opptak til grunnutdanninger ved universiteter og høyskoler. Vedtakene til Nasjonal klagenemnd er endelige og kan ikke påklages.

Søkere til høyere yrkesfaglig utdanning må se Nasjonal klagenemnd for høyere yrkesfaglig utdanning for informasjon. 

Om Nasjonal klagenemnd

Den nasjonale klagenemnda behandler ikke klager i lokale opptak. Den skal heller ikke behandle klager over vedtak om opptak på grunnlag av realkompetanse, opptak etter at det er innvilget dispensasjon fra enkelte av kravene om generell studiekompetanse eller klager på vurderinger av spesielle opptakskrav som omfatter ferdigheter eller opptaksprøver fastsatt av institusjonen. Klager på slike vedtak behandles i klagenemnder ved lærestedene

Nasjonal klagenemnd har syv medlemmer oppnevnt av Kunnskapsdepartementet. Disse velges normalt for to-fire år av gangen. Klagenemnda har følgende sammensetning for opptaksåret 2022/2023:

  • Henrik W. Bärnholdt (leder)
  • Marie Vangen (nestleder)
  • Brynjar Jørstad (medlem fra lærestedene)
  • Heidi M. Sund (medlem fra lærestedene)
  • Ingvild Naadland (medlem fra forvaltningsområdet for videregående opplæring)
  • Jens Kristian Øvstebø (studentrepresentant)
  • Julia Kristine Tidem Føllesdal (studentrepresentant)
  • Varamedlemmer

Fra 1. juli  2021 er det Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, HK-dir som har sekretærfunksjon for tre av Kunnskapsdepartementets klagenemnder. De har ansvar for å forberede og tilrettelegge klagesakene for nemnda og innkalle til møter i samråd med nemndas leder.

Sekretær for Nasjonal klagenemnd er Esther Mørk.

Nasjonal klagenemnd har to hovedmøter på høsten. Første møte blir avholdt i september og det andre møtet avholdes normalt i oktober. 

Regelverk

Lenkene under er regler og utfyllende informasjon om hvorfor vi har klagenemnder.


Kontaktinformasjon 

For spørsmål om Nasjonal klagenemnd eller om saker som behandles i Nasjonal klagenemnd, send e-post til sokerinfo@samordnaopptak.no

Publisert 4. apr. 2013 15:35 - Sist endret 22. sep. 2022 14:33