Om Samordna opptak

Samordna opptak (SO) ble opprettet i 1994 av Utdannings- og forskningsdepartementet (nå Kunnskapsdepartementet) som et service- og koordineringsorgan for opptak til grunnutdanninger ved universiteter og høgskoler. I dag koordinerer Samordna opptak opptaket til 27 universiteter og høgskoler og 23 fagskoler.

Hva er det samordna opptaket?

Hovedprinsippet i det samordna opptaket er én søknad per person. En person/søker kan søke ti studier i prioritert rekkefølge. Søkeren får tilbud om studieplass på sitt høyest prioriterte studieønske hvor søkeren er kvalifisert, og har nok poeng til en studieplass i konkurranse med andre søkere.

Hver søker tildeles en hovedsaksbehandler: Hovedsaksbehandler er som regel lærestedet for studiet på førsteprioriteten. Der får søkeren poengtall og kvalifiserings-statuskoder basert på den bakgrunnen og kvalifikasjonen søker har, og hvilke studier søker har søkt.

Historikk

Før samordningen startet var det ulike regler, rangeringsmåter og rutiner for opptak til hver enkelt høgskole og universitet. Søkerne måtte sende en søknad til hvert lærested de var interessert i, og alle ble saksbehandlet på alle stedene. De søkerne som hadde de høyeste poengsummene fikk ofte mange tilbud, og alle var ikke like flinke til å takke nei til studiene de ikke ville begynne på. Ved studiestart sto derfor mange studieplasser tomme, og etterfylling av studieplasser pågikk langt utover høsten.

Målene med Samordna opptak-prosjektet var å få oversikt over søkere til høyere utdanning, og å sørge for at studentene raskere fikk tilbud om studieplass. Innføringen av saksbehandling for hverandre, hvor hver søker bare ble saksbehandlet en gang, førte også til en betydelig effektivisering av det administrative arbeidet på lærestedene.

 • I 1991 og 1992 hadde Samordna opptak (heretter SO) ansvar for innsamling av statistikk om opptaket.
 • I 1993 og 1994 gjennomførte SO to pilotprosjekter, samordning av opptaket til treårig ingeniørutdanning, og samordning av opptaket til sykepleierutdanning. Samtidig fortsatte SO å samle inn statistikk fra alle lærestedene.
 • I 1994 ble 98 regionale høgskoler slått sammen til 26 nye statlige høgskoler, de fleste ble samlet fylkesvis.
 • I 1995 ble opptaket til de aller fleste statlige og private høgskolene samordnet for første gang, med felles informasjon (Søkeravisa), felles søknadsskjema og felles opptak. Universitetene og de vitenskapelige høgskolene hadde fortsatt sine egne opptak.
 • I 1996 kom universitetene og de vitenskapelige høgskolene med i det samordna opptaket.
 • I november 1999 kjørte SO et pilotprosjekt med nettsøknad for sykepleieropptaket med studiestart i januar.
 • I 1999 startet den første innsamlingen av elektroniske vitnemål fra videregående skole til den nasjonale vitnemålsdatabasen.
 • I opptaket til høstsemesteret 2000 registrerte rundt 20 % av søkerne søknaden sin på nett.
 • Samordna opptak ble i 2003 tildelt IT-prisen Rosings eNorge-pris. Juryens begrunnelse var: "Årets vinner har jobbet i det stille i mange år uten særlig oppmerksomhet. Mens nett-tjenesten er utviklet over noen år i takt med endringer i flere aktuelle regelverk, har de sikret store besparelser, presis informasjon og bedre samordning for det offentlige. Ikke minst er det utviklet en god løsning for nesten 90.000 årlige brukere. Vinneren er et foregangseksempel for alle som vil løfte eNorge videre."
 • I 2004 var tallet på søkere på nett steget til rundt 85 %. I 2005 var det nesten 92 %.
 • Fra 2008 har søknad på nett vært eneste mulighet til å søke. 
 • I 2010 ble det obligatorisk å benytte MinID/ID-porten ved innlogging. Det førte også til at søkerne fikk se sine elektroniske vitnemål når de søkte, og ikke trengte å sende inn en papirkopi av vitnemålet sitt.
 • Fra 2011 har søkere som har logget seg inn med MinID og har elektronisk vitnemål, fått beskjed via fargekoder i nettsøknaden hvorvidt de er kvalifiserte eller ikke til studiene de har søkt.
 • I 2014 ble SO og Felles studentsystem (FS) slått sammen til et felles tjenestesenter på det studieadministrative området. Det nye tjenestesenteret fikk navnet Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT).
 • I 2016 ble en ny søkerportal gjennom SO satt i produksjon. Den nye søkerportalen legger blant annet til rette for at søkere nå kan laste opp dokumentene sin til behandling direkte i søknaden. 
 • I 2017 ble FSAT og CRIStin slått sammen. Den nye organisasjonen har fått navnet CERES - Nasjonalt senter for felles systemer og tjenester for forskning og studier.
 • Fra 1. januar 2018 ble BIBSYS, CERES og deler av Uninett samlet i et nytt tjenesteorgan for forskning og høyere utdanning. 
 • 11. mai 2018 fikk det nye tjenesteorganet navnet Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning.
 • 1. februar 2020 ble det for første gang mulig å søke fagskoler gjennom Samordna opptak.
 • 1. januar 2022 ble Samordna opptak en del av det nye direktoratet Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir.). Direktoratet er et resultat av sammenslåingen av Diku, Kompetanse Norge, Universell og deler av Unit og NSD.
Publisert 16. okt. 2008 13:59 - Sist endret 8. apr. 2022 12:23