Finland - poengberegning

Hvordan blir søknaden din poengberegnet?

Når du har søkt om opptak og lastet opp alle dokumentene dine, regner vi ut poengsummen som du konkurrerer med i opptaket. Konkurransepoengsummen din blir regnet ut på samme måte som for andre søkere, men karaktersnittet ditt blir omregnet til den norske karakterskalaen. Under kan du se hvordan poengsummen din blir regnet ut.

Utregning av konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk gjennomsnittskarakter x 10

= karakterpoeng

+ språk- og realfagspoeng

= skolepoeng

+ tilleggspoeng

= konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk

Du skal regne gjennomsnittskarakteren av både avgångsbetyget från gymnasietet / Lukion päästotodistus og studentexamensbetyget / Ylioppilastutkintotodistus.

Du regner først gjennomsnittet av alle tallkarakterene på avgångsbetyget ditt. Du finner deretter hva summen tilsvarer i norsk gjennomsnittskarakter etter tabell 1.

Deretter regner du om de latinske karakterene på studentexamensbetyget etter tabell 2. Alle karakterene tas med, også karakterene i extra prov.

Disse karakterene regnes deretter inn i gjennomsnittskarakteren fra avgångsbetyget ved hjelp av formelen for å regne inn eksamener.

Tabell 1 Omregning av karakterer på avgångsbetyget

Finland Norge Finland Norge Finland Norge Finland Norge
5,00-5,09 2,00 6,30-6,39 3,04 7,60-7,69 4,08 8,90-8,99 5,12
5,10-5,19 2,08 6,40-6,49 3,12 7,70-7,79 4,16 9,00-9,09 5,20
5,20-5,29 2,16 6,50,6,59 3,20 7,80-7,89 4,24 9,10-9,19 5,28
5,30-5,39 2,24 6,60-6,69 3,28 7,90-7,99 4,32 9,20-9,29 5,36
5,40-5,49 2,32 6,70-6,79 3,36 8,00-8,09 4,40 9,30-9,39 5,44
5,50-5,59 2,40 6,80-6,89 3,44 8,10-8,19 4,48 9,40-9,49 5,52
5,60-5,69 2,48 6,90,6,99 3,52 8,20-8,29 4,56 9,50-9,59 5,60
5,70-5,79 2,56 7,00-7,09 3,60 8,30-8,39 4,64 9,60-9,69 5,68
5,80-5,89 2,64 7,10-7,19 3,68 8,40-8,49 4,72 9,70-9,79 5,76
5,90-5,99 2,72 7,20-7,29 3,76 8,50-8,59 4,80 9,80-9,89 5,84
6,00-6,09 2,80 7,30-7,39 3,84 8,60-8,69 4,88 9,90-9,99 5,92
6,10-6,19 2,88 7,40-7,49 3,92 8,70-8,79 4,96 10,00 6,00
6,20-6,29 2,96 7,50-7,59 4,00 8,80-8,89 5,04    

Tabell 2 Omregning av latinske karakterer på studentexamensbetyget

Karakterene fra de nasjonale eksamenene regner du inn i gjennomsnittskarakteren fra tabellen over ved å bruke formelen for å regne inn eksamener. Hver eksamen regnes inn som ett nytt fag.

Finland Norge
Laudatur (L) 6,00
Eximia cum laude approbatur (E) 5,80
 Magna cum Laude approbatur (M) 5,10
 Cum laude approbatur (C) 4,35
 Lubenter approbatur (B) 3,53
Approbatur (A) 2,69

Omregningstabellen for karakterene på studenteksamensbetyget er utarbeidet på grunnlag av offisiell karakterstatistikk.

Formelen vi bruker for å regne inn eksamenskarakterer:

Når du har regnet om eksamenskarakterene dine fra Finland til norske karakterer, regner du dem inn i gjennomsnittet ditt ved hjelp av formelen under.

{[(A x bg) + e1 + e2 + e3 …] : B} x 10 = Kn

Forklaring til formelen:

  • A = antall karakterer på det utenlandske vitnemålet som skal med i beregningen

  • bg = utenlandsk gjennomsnitt omregnet til norsk

  • e1, e2, e3 osv = eksamenskarakterer omregnet til norsk

  • B = totalt antall fag (inkludert karakterene i de nye fagene)

  • 10 = en konstant, alltid samme verdi

  • Kn = karakterpoengsum etter innregningen av nye fag

Eksempel

Du har 17 karakterer på avgångsbetyget og gjennomsnittet av disse er 7,0. Du har følgende karakterer på studentexamensbetyget: Approbatur, Eximia cum laude approbatur, Laudatur, Magna cum laude approbatur, Lubenter approbatur.

7,0 regnes om til 3,60. Approbatur regnes om til 2,69, Eximia cum laude approbatur regnes om til 5,80, Laudatur regnes om til 6,00, Magna cum Laude approbatur regnes om til 5,10, Lubenter approbatur regnes om til 3,53.

Utregningen blir slik:17 x 3,60 + 2,69 + 5,80 + 6,00 + 5,10 + 3,53 : 22 = 3,83 x 10 = 38,3 karakterpoeng.

Språk- og realfagspoeng

Du kan få inntil 4 språk- og realfagspoeng. Du kan ikke få mer enn 1,5 poeng for samme fag. Det er bare fag du har tatt i videregående skole som kan gi språk- eller realfagspoeng. I tabellen under ser du hvilke fag du kan få poeng for. Du får ikke poeng for engelsk, skandinaviske språk eller finsk.

Fag som ikke er nevnt i tabellen gir ikke poeng.

Fag som gir språk- og realfagspoeng

Er godkjent hvis du har

Antall poeng

Matematikk R1

Matematikk, kort lärokurs (lyhyt oppimäärä) eller 7 kurs 0,5 poeng

Matematikk R1 og matematikk R2

Matematikk, lång lärokurs (pitkä oppimäärä) eller 10 kurs

1,5 poeng

Fysikk 1

Fysikk, 6 kurs 0,5 poeng

Fysikk 1 og fysikk 2

Fysikk, 8 kurs

1,5 poeng

Kjemi 1

Kjemi, 3 kurs

0,5 poeng

Kjemi 1 og kjemi 2

Kjemi, 5 kurs

1,0 poeng

Biologi 1

Biologi, 3 kurs

0,5 poeng

Biologi 1 og biologi 2

Biologi, 6 kurs

1,0 poeng

Fremmedspråk nivå I

Fremmedspråk 5 kurs

0,5 poeng

Fremmedspråk nivå II og III

Fremmedspråk 7 kurs

1,0 poeng

 

Tilleggspoeng

Hvis du har krav på tilleggspoeng, blir disse også lagt til i konkurransepoengsummen din. Du kan få poeng for

Du konkurrerer i ulike kvoter

De to hovedkvotene du kan konkurrere i er ordinær kvote og kvote for førstegangsvitnemål. Du kan også konkurrere i andre kvoter.

Ordinær kvote

Alle søkere konkurrerer i ordinær kvote. I ordinær kvote konkurrerer du med konkurransepoengene dine. Konkurransepoeng består av skolepoeng, alderspoeng og eventuelle tilleggspoeng.

Kvote for førstegangsvitnemål

Hvis du ikke fyller mer enn 21 år det året du søker opptak, og har fullført videregående skole på normert tid, kan du konkurrere i kvote for førstegangsvitnemål.

For deg som har utdanning fra Finland betyr normert tid at du har fullført videregående skole i løpet av 3 sammenhengende år, og at du har avlagt studentereksamen samme år som du gikk ut av videregående skole. Spesielle opptakskrav må være tatt i løpet av disse 3 årene.

50 % av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du konkurrerer kun med skolepoengene dine.

Publisert 28. jan. 2013 11:21 - Sist endret 27. okt. 2017 13:40