Lover og regler

Når du skal søke opptak til høyere utdanning er det flere lover og regler som gjelder. Den viktigste for gjennomføringen av det samordna opptaket er Forskrift om opptak til høyere utdanning.

Opptaksforskriften

Opptaket til høyere utdanning i Norge blir gjort i henhold til Forskrift om opptak til høyere utdanning (Opptaksforskriften). Opptaksforskriften er vedtatt i Kunnskapsdepartementet, med hjemmel i Lov om universiteter og høyskoler. Loven ble fastsatt av Stortinget i 2005 og gjelder for alle godkjente universiteter og høyskoler i Norge.

Forskriften gjelder for opptak til grunnutdanninger ved universitetene og høyskolene.  Grunnutdanning er utdanninger som normalt bygger på videregående opplæring og som ikke bygger på eller har annen høyere utdanning som et opptakskrav. Bachelorutdanninger og årsstudium er grunnutdanninger du kan søke på gjennom det samordna opptaket.

Opptakskrav

I opptaksforskriftens kapittel 2 og kapittel 4 finner du generelle og spesielle opptakskrav. I kapittel 3, kapittel 5 og kapittel 9 finner du kravene til unntak fra reglene.

Rangeringsregler

Regler for rangering av søkere finner du i kapittel 7.

Krav om politiattest

Det er krav om at du leverer politiattest ved opptak til enkelte studier. I kapittel 6 finner du informasjon om hvilke studier det gjelder og hvilke krav som blir stilt til attesten.

Klage

Kapittel 8 handler om klageordninger gjennom Samordna opptak.

Generell studiekompetanse for personer med utenlandsk utdanning

GSU-lista beskriver hvilke krav som gjelder for at personer med utdanning fra utlandet skal ha generell studiekompetanse i Norge. I henhold til opptaksforskriften er GSU-lista bindende ved opptak til høyere utdanning.

GSU-lista administreres av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT).

Søkere med utdanning fra utlandet må i henhold til opptaksforskriften også bestå test i norsk.

Samordna opptak har fått myndighet fra departementet til å lage omregningstabeller for utenlandsk utdanning.

Forvaltningsloven

Alle universitetene og høyskolene, og Samordna opptak skal sørge for at saksbehandlingen i opptaket skjer i henhold til forvaltningsloven.

 


Endringer i regelverket

Her finner du en oversikt over endringer i regelverket om opptak til høgskoler og universitet.