Søker- og opptakstall 2020

Her finner du søker- og opptakstall fra Samordna opptak for opptak til fagskoler, universitet og høgskoler.

Studier og opptakskrav

Pressemelding med statistikk over årets studietilbud gjennom Samordna opptak.

Les pressemeldingen fra Samordna opptak her: bokmål | nynorsk

Søkertall

Statistikk på antall søkere fordelt på alder, prioritet, kjønn, lærested, utdanningsområde og -type og geografi.

Rekordhøy søking til høyere utdanning i 2020

Les pressemeldingen om søkertallene fra Samordna opptak her: bokmål | nynorsk

Presentasjon av søkertallene for 2020 - fra Samordna opptak 

Nyhetssaker og pressemeldinger fra Kunnskapsdepartementet (KD)

Fagskole

Faktanotat om søkertallene for 2020 - fra Samordna opptak

Statistikk over søkere per april 2020

 • Antall søkere fordelt på studiets fylke:
  Nettside | Excel
 • Antall søkere fordelt på studiets fylke - med kjønnsfordeling:
  Nettside | Excel
 • Antall søkere fordelt på studier:
  Nettside | Excel
 • Antall søkere fordelt på studier - med kjønnsfordeling:
  Nettside | Excel
 • Antall søkere fordelt på lærested:
  Nettside | Excel
 • Antall søkere fordelt på lærested - med kjønnsfordeling:
  Nettside | Excel
 • Antall søkere fordelt på lærested - realkompetansesøkere
  Nettside | Excel
 • Antall søkere fordelt på alder:
  Nettside | Excel
 • Antall søkere fordelt på alder - med kjønnsfordeling:
  Nettside | Excel
 • Antall søkere fordelt på alder - realkompetansesøkere
  Nettside | Excel
 • Antall søkere fordelt på utdanningsområde:
  Nettside | Excel
 • Antall søkere fordelt på utdanningsområde - med kjønnsfordeling:
  Nettside | Excel
 • Antall søkere fordelt på utdanningsområde/-type:
  Nettside | Excel
 • Antall søkere fordelt på utdanningsområde/-type - med kjønnsfordeling:
  Nettside | Excel
 • Antall søkere fordelt på utdanningsområde/-type - realkompetansesøkere
  Nettside | Excel

Ofte etterspurte statistikker - april 2020

 • Alle studier rangert etter antall søkere førstevalg:
  Nettside | Excel
 • Alle studier rangert etter antall søkere per planlagt studieplass:
  Nettside | Excel
 • Antall førstevalgssøkere per planlagte studieplass ved de enkelte lærestedene:
  Nettside | Excel
 • Alle studier fordelt på utdanningstyper:
  Nettside | Excel

Vi gjør oppmerksom på at tall i noen rapporter, offentliggjort etter søknadsfristen, kan avvike fra tall omtalt i faktanotatet og pressemeldingen. Søkere kan endre på rekkefølgen på studieønskene sine eller trekke studieønsker mellom søknadsfristen og offentliggjøringen av tall.

Høgskole og universitet

Faktanotat om søkertallene for 2020 - fra Samordna opptak

Statistikk over søkere per april 2020

 • Antall førsteprioritetssøkere per april fra 2011 til 2020:
  Nettside | Excel
 • Antall søkere fordelt på studiets fylke:
  Nettside | Excel
 • Antall søkere fordelt på studiets fylke - med kjønnsfordeling:
  Nettside | Excel
 • Antall søkere fordelt på studier:
  Nettside | Excel
 • Antall søkere fordelt på studier - med kjønnsfordeling:
  Nettside | Excel
 • Antall søkere fordelt på lærested:
  Nettside | Excel
 • Antall søkere fordelt på lærested - med kjønnsfordeling:
  Nettside | Excel
 • Antall søkere fordelt på alder:
  Nettside | Excel
 • Antall søkere fordelt på alder - med kjønnsfordeling:
  Nettside | Excel
 • Antall søkere fordelt på utdanningsområde:
  Nettside | Excel
 • Antall søkere fordelt på utdanningsområde - med kjønnsfordeling:
  Nettside | Excel
 • Antall søkere fordelt på utdanningsområde/-type:
  Nettside | Excel
 • Antall søkere fordelt på utdanningsområde/-type - med kjønnsfordeling:
  Nettside | Excel

Ofte etterspurte statistikker - april 2020:

 • Alle studier rangert etter antall søkere førstevalg:
  Nettside | Excel
 • Alle studier rangert etter antall søkere per planlagt studieplass:
  Nettside | Excel
 • Endring i antall førstevalgssøkere to siste år, alle læresteder:
  Nettside | Excel
 • Antall førstevalgssøkere per planlagte studieplass ved de enkelte lærestedene:
  Nettside | Excel
 • Alle studier fordelt på utdanningstyper:
  Nettside | Excel

Vi gjør oppmerksom på at tall i noen rapporter, offentliggjort etter søknadsfristen, kan avvike fra tall omtalt i faktanotatet og pressemeldingen. Søkere kan endre på rekkefølgen på studieønskene sine eller trekke studieønsker mellom søknadsfristen og offentliggjøringen av tall.
Se endringer for 2020 i læresteder og lærestedsnavn

Opptakstall for hovedopptaket

Statistikk på antall søkere og tilbud fordelt på alder, prioritet, kjønn, lærested, utdanningsområde og -type og geografi.

Hovedopptaket til høyere utdanning 2020

Les pressemeldingen fra Samordna opptak her: bokmål | nynorsk

Presentasjon av hovedopptaket 2020 - fra Samordna opptak 

Nyhetssaker og pressemeldinger fra Kunnskapsdepartementet (KD)

Fagskole

Les pressemeldingen om det første hovedopptaket til fagskoler gjennom Samordna opptak her: bokmål | nynorsk

Faktanotat om opptakstallene etter hovedopptaket 2020.

Opptakstall per mai 2020

 • Opptakstall fordelt på utdanningsområde:
  Excel
 • Opptakstall fordelt på utdanningsområde og type:
  Excel
 • Opptakstall fordelt på lærested:
  Excel
 • Opptakstall fordelt på alle studier:
  Excel
 • Opptakstall fordelt på søkernes hjemstedsfylke og studiestedets fylke:
  Excel
 • Opptakstall fordelt på søkernes hjemstedsfylke og kjønn:
  Excel
 • Opptakstall fordelt på studiestedets fylke
  Excel

Høgskole og universitet

Samordna opptak sender i hovedopptaket 2020 ut tilbud om studieplass til 107 999 søkere. Dette er 8 680 flere søkere med tilbud enn i 2019, en økning på 8,7 %.

faktanotatet fra Samordna opptak finner du utfyllende statistikk fra hovedopptaket 2020.
Se Samordna opptaks presentasjon av årets opptakstall fra pressekonferansen 24. juli.
Se pressemelding fra Kunnskapsdepartementet om årets opptak.

Statistikk fra hovedopptaket - juli 2020

 • Antall søkere og tilbud fordelt på utdanningsområder:
  Excel
 • Antall søkere og tilbud fordelt på utdanningsområder og typer 2019-2020:
  Excel
 • Antall søkere og tilbud fordelt på lærested 2019-2020:
  Excel
 • Antall søkere og tilbud fordelt på alle studier 2019-2020:
  Excel
 • Antall søkere og tilbud fordelt på studier - med tilbud per studieplass:
  Excel
 • Antall søkere og tilbud fra hjemstedsfylke til studiestedsfylke:
  Excel
 • Antall søkere og tilbud fordelt på hjemstedsfylke 2019-2020 - med kjønnsfordeling:
  Excel
 • Antall søkere og tilbud fordelt på studiestedets fylke:
  Excel

Ofte etterspurte statistikker - juli 2020

 • Søking til de ulike fylkene, prosentvis endring:
  Excel
 • Søking til alle læresteder i det samordnede opptaket, prosentvis endring:
  Excel
 • Søking til de ulike utdanningsområdene og typene, prosentvis endring:
  Excel
 • Søking til alle studier fordelt på kjønn:
  Excel

Poenggrenser - juli 2020

 • Poenggrenser og antall på venteliste etter hovedopptaket 2020:
  Excel
 • Poenggrenser og antall på venteliste etter hovedopptaket 2019-2020:
  Excel
 • Poenggrenser og antall på venteliste etter hovedopptaket - med filtrering
  Nettside

Nøkkeltall juli 2020 - diagram

 • Nøkkeltall og prosentvis endring i nøkkeltall for hovedopptaket 2019-2020:
  Nettside (to diagrammer)
 • Antall utsendte tilbud og prosentvis endring fordelt på utdanningsområder og utdanningsområder- og type i hovedopptaket 2020:
  Nettside (fire diagrammer)
 • Kjønnsfordeling blant søkere med tilbud fordelt på utdanningsområder og utdanningsområder- og typer i hovedopptaket 2020:
  Nettside (to diagrammer)
 • Antall utsendte tilbud og prosentvis endring i antall søkere med tilbud fordelt på aldersgrupper i hovedopptaket 2019-2020:
  Nettside (to diagrammer)

Opptakstall for suppleringsopptaket

Tall etter suppleringsopptaket inkluderer også to opptak til Ledige studieplasser.

Etter suppleringsopptaket sendte Samordna opptak ut 5 221 tilbud til 4 738 ulike søkere.
1 961 søkere som sto uten tilbud i hovedopptaket har nå fått tilbud, mens
2 576 personer med tilbud i hovedopptaket har fått tilbud på en høyere prioritet og mister dermed det gamle tilbudet.

Hittil i år har 112 008 personer fått tilbud om studieplass via Samordna opptak. Dette utgjør 81,7 % av de 137 072 kvalifiserte søkerne (mot 84,5 % på samme tid i 2019).
Antall kvalifiserte søkere som fremdeles er med i opptaket, og står uten studieplass,
er 17 023. Tilsvarende tall for 2019 var 13 258.

Ledige studieplasser

Fra 20. juli var det mulig å søke på 320 studier med ledige studieplasser. Det er til nå sendt 9 803 tilbud til 3 951 søkere som har søkt på ledige studieplasser. Av disse er 1 016 nye søkere som ikke søkte innen 15. april. Per 3. august var det fortsatt 206 studier med ledige plasser.

Høgskole og universitet

Statistikk fra suppleringsopptaket

 • Tilbudstall per utdanningsområde:
  Excel
 • Tilbudstall per utdanningsområde og type:
  Excel
 • Tilbudstall per studium:
  Excel
 • Tilbudstall per lærested:
  Excel
 • Tilbudstall per plass per studium fordelt på lærested og studiested:
  Excel
 • Antall søknader førstevalg fordelt på alle studier med antall førstevalg per plass:
  Excel
 • Opptakstall fordelt på studiestedets fylke:
  Excel
 • Opptakstall fordelt på kjønn:
  Excel

Poenggrenser etter suppleringsopptaket

 • Poenggrenser og antall på venteliste etter suppleringsopptaket 2020
  Excel
 • Poenggrenser og antall på venteliste etter suppleringsopptaket - med filtrering
  Nettside

Sluttstatistikk

Sluttstatistikken viser det endelige resultatet av opptaket med blant annet svar på tilbud og møttregistrering.

Fagskole

Sluttstatistikken for 2020 viser endelig resultat av opptaket med blant annet svar på tilbud og møttregistering. Sluttstatistikken inkluderer også studier med oppstart i januar. Vi publiserer sluttstatistikker hver vår. 

Høgskole og universitet

Sluttstatistikken for 2020 viser endelig resultat av opptaket med blant annet svar på tilbud og møttregistrering. Sluttstatistikken inkluderer også studier med oppstart i januar. Vi publiserer sluttstatistikker hver vår. .

 

Publisert 24. apr. 2020 08:59 - Sist endret 14. juni 2021 14:03