Argentina - poengberegning

Når du har søkt opptak og lastet opp alle dokumentene dine, regner vi ut poengsummen som du konkurrerer med. Under kan du se hvordan poengsummen din blir regnet ut.

Ikon for universitet og høgskole
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Utregning av konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk gjennomsnittskarakter x 10

= karakterpoeng

+ språk- og realfagspoeng

= skolepoeng

+ tilleggspoeng

= konkurransepoengsum

Hvis du mangler 1 års høyere utdanning

Hvis du må ta fag i norsk videregående skole for å få generell studiekompetanse, blir søknaden din vurdert på bakgrunn av gjennomsnittet av de norske fagene, og av gjennomsnittet av karakterene fra din argentinske videregående utdanning. De norske karakterene vil normalt telle 1/3 og de utenlandske vil normalt telle 2/3.

Utregning av konkurransepoengsum for deg som må ta fag i Norge

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk gjennomsnittskarakter x 2

+ gjennomsnittet av fagene du har tatt i norsk videregående skole (inkludert karakteren i norsk)

Summen deles på 3 og ganges med 10

= karakterpoeng

+ språk- og realfagspoeng

= skolepoeng

+ tilleggspoeng

= konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk

For at vi skal kunne regne om gjennomsnittskarakteren din, må det stå på karakterutskriften hvilken karakterskala som ble brukt og hva som var laveste beståtte karakter (nota mínima de aprobación) når du gikk på videregående skole (Educación Secundaria).

Hvis du har fullført videregående utdanning etter 1993, regner vi ut gjennomsnittet av alle karakterene dine fra de 3 siste årene. Dette gjennomsnittet regner du om via omregningstabellen under.

Har du har fullført videregående utdanning før 1993, regner vi ut gjennomsnittet av alle karakterene fra de 2 siste årene på karakterutskriften din. Dette gjennomsnittet regner du om via omregningstabellen under.

Karakterskala N-S med A som laveste ståkarakter

For å bruke omregingstabellen må alle karakterene dine regnes om til en tallverdi. Dette gjør du i tabellen under.

Karakter Tallverdi
S (Superó) 10
AMS ( Alcanzó muy satisfactoriamente 8
AS (Alcanzó satisfactoriamente) 7
A  (Alcanzó) 6
N (No Alcanzó) 0

Etter at du har gitt alle karakterene en tallverdi regner du ut gjennomsnitt av alle karakterene. Dette gjennomsnittet regner du om via omregningstabellen under.

Omregningstabell 1-10 med 6 som ståkarakter

Argentina Norge Argentina Norge Argentina Norge Argentina Norge
6,00-6,09 2,00 7,10-7,19 3,10 8,20-8,29 4,20 9,30-9,39 5,30
6,10-6,19 2,10 7,20-7,29 3,20 8,30-8,39 4,30 9,40-9,49 5,40
6,20-6,29 2,20 7,30-7,39 3,30 8,40-8,49 4,40 9,50-9,59 5,50
6,30-6,39 2,30 7,40-7,49 3,40 8,50-8,59 4,50 9,60-9,69 5,60
6,40-6,49 2,40 7,50-7,59 3,50 8,60-8,69 4,60 9,70-9,79 5,70
6,50-6,59 2,50 7,60-7,69 3,60 8,70-8,79 4,70 9,80-9,89 5,80
6,60-6,69 2,60 7,70-7,79 3,70 8,80-8,89 4,80 9,90-9,99 5,90
6,70-6,79 2,70 7,80-7,89 3,80 8,90-8,99 4,90 10,00 6,00
6,80-6,89 2,80 7,90-7,99 3,90 9,00-9,09 5,00    
6,90-6,99 2,90 8,00-8,09 4,00 9,10-9,19 5,10    
7,00-7,09 3,00 8,10-8,19 4,10 9,20-9,29 5,20    

Omregningstabellen for Argentina er basert på en lineær omregning fra argentinsk til norsk karakterskala.

Hvis du har en annen lavere bestått karakter eller karakterskala

Foreløpig er det bare utarbeidet omregningstabell for 1-10 skala med 6 som ståkarakter. Hvis du dokumenterer at du har en annen bestått karakter eller har en annen karakterskala, vil gjennomsnittskarakteren din bli lineært regnet om til en norsk gjennomsnittskarakter og du vil få en poengsum som du konkurrer med i opptaket.

Resultatet i norsk

Resultatet du har fått i norsk blir ikke lenger regnet med i karakterpoengene dine.

Endringen gjelder fra opptaket til studieåret 2021/2022.

Språk- og realfagspoeng

Det er kun fag du har tatt i videregående skole som kan gi språk- og realfagspoeng.

Du må dokumentere totalt antall timer du har hatt i  alle fag på videregående for at vi skal kunne vurdere om du kan få språk- og realfagspoeng.   

Du får ikke poeng for spansk tatt på videregående skole i Argentina. Du får heller ikke poeng for engelsk eller skandinaviske språk.

Tilleggspoeng

Hvis du får tilleggspoeng, blir disse også lagt til i konkurransepoengsummen din. Du kan få:

Du konkurrerer i ulike kvoter

De to hovedkvotene du kan konkurrere i er ordinær kvote og kvote for førstegangsvitnemål. Du kan også konkurrere i andre kvoter.

Ordinær kvote

Alle søkere konkurrerer i ordinær kvote. I ordinær kvote konkurrerer du med konkurransepoengene dine. Konkurransepoeng består av skolepoeng, alderspoeng og eventuelle tilleggspoeng.

Kvote for førstegangsvitnemål

Hvis du ikke fyller mer enn 21 år det året du søker opptak, og har fullført videregående skole på normert tid, kan du konkurrere i kvote for førstegangsvitnemål.

For deg som har utdanning fra Argentina betyr normert tid at du har fullført videregående skole i løpet av 3 sammenhengende år. I tillegg må du ha fullført ett års høyere utdanning det første året etter videregående skole. Spesielle opptakskrav må være tatt i løpet av disse 4 årene.

Du kan dekke kravet i norsk og engelsk til og med det året du fyller 21 år.

50 % av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du konkurrerer kun med skolepoengene dine.

 

Publisert 14. jan. 2013 11:27 - Sist endret 9. mars 2022 15:00