Universitet og høgskole - Særskilt vurdering

For å få særskilt vurdering, må du dokumentere at de faktiske kunnskapene du hadde da du gikk på videregående skole var bedre enn karakterene dine viser. Det er ikke en vurdering av om du fikk brukt potensialet ditt da du gikk på videregående skole. Terskelen for å få innvilget særskilt vurdering er svært høy.

Ikon for universitet og høgskole

Hvem kan få særskilt vurdering?

Du må ha generell studiekompetanse, og dekke eventuelle spesielle opptakskrav.

Grunner som kan gi særskilt vurdering, er for eksempel:

 • Sykdom
 • Nedsatt funksjonsevne
 • Lærevansker
 • Kort botid - fullført videregående utdanning innen 6 år etter å ha flyttet til Norge
 • Utsatt for ulykke, eller andre uforutsette hendelser

Du må dokumentere at du ikke allerede har fått tilrettelegging som veier opp for det spesielle forholdet, og at du var på et høyere faglig nivå enn karakteren din viser.

Hvem kan ikke få særskilt vurdering

Du kan ikke få særskilt vurdering hvis:

 • du ikke har generell studiekompetanse, eller ikke dekker spesielle opptakskrav.
 • du har fått det anbefalte nivået av tilrettelegging på den videregående skolen din.
 • karakterene dine er riktige i forhold til hvor mye du kunne da du gikk på videregående skole.

Det er vanskelig å bedømme om karakterer satt av faglærere i videregående skole er feil. Hvis du søker om særskilt vurdering for svært mange karakterer, er det som regel ikke grunnlag for å anta at karakterene du fikk er feil.

Søknadsfrist

Fristen for å søke om særskilt vurdering er 1. mars. Dersom forholdene du søker særskilt vurdering for oppstår etter at søknadsfristen har gått ut, må du ta kontakt med Samordna opptak.

Husk at 20. mars er dokumentasjonsfrist for søkere som har søknadsfrist 1. mars.

Slik søker du om særskilt vurdering

Du registrerer først en vanlig søknad om opptak. Etter at søknaden er ferdig registrert og sendt inn, går du inn på «Se søknad» og haker av for de studiene du ønsker å søke særskilt vurdering på. Husk å sjekke at du får en ny kvittering etter at du har søkt om særskilt vurdering.

Hvis du legger til flere studieønsker og ønsker å søke særskilt vurdering på disse, må du huske å hake av for de nye studiene du ønsker å søke særskilt vurdering på. 

Hva må du dokumentere?

Du må kunne dokumentere at du hadde et høyere faglig nivå i hvert enkelt fag du mener du har fått feil karakter i. Søknaden om særskilt vurdering blir vurdert på grunnlag av dokumentasjonen du sender inn. Generelt bør dokumentasjon i søknad om særskilt vurdering være så detaljert som mulig for at saksbehandler skal få et mest mulig helhetlig bilde av situasjonen din.

I denne oversikten finner du den mest nødvendige dokumentasjonen:

Vedleggsskjema for særskilt vurdering

Dette skjemaet må alle søkere sende inn. Du må også sende inn skjemaet hvis du ikke har fått tilrettelegging, eller hvis det er lenge siden du gikk på videregående skole. 

Skjemaet består av 2 deler: 

 • Del 1 skal du fylle ut
 • Del 2 skal skolen eller skolene du har gått på fylle ut

Last ned skjemaet for særskilt vurdering (bokmål) - PDF

Last ned skjemaet for særskilt vurdering (nynorsk) - PDF

Grunnen til å søke særskilt vurdering

Dette dokumenterer du for eksempel med uttalelse fra praktisk-pedagogisk tjeneste (PPT), uttalelser fra psykolog/psykiater, legeerklæring eller liknende. Kort botid i Norge må du dokumentere med bostedsattest fra Skatteetaten.

Hvordan karakterene dine ble påvirket

Du må vise at du var på et høyere faglig nivå på det aktuelle tidspunktet enn det enkeltkarakterer fra videregående skole viser. Hva som er riktig dokumentasjon vil variere fra søknad til søknad, men dette må fremkomme av søknaden din. Eksempler på dokumentasjon kan være:

 • Skjema for tilrettelegging, rapport fra PPT eller liknende som kan vise at du har fått mindre tilrettelegging enn du hadde behov for, for å kunne vise kunnskapene dine i enkelte fag.
 • Vedlagt uttalelse fra faglærer. Faglærer er den som er nærmest å kunne si noe om det faglige nivået du hadde da du gikk på videregående skole.
 • Terminkarakterer. Disse kan vise om du har hatt endringer i karakterer over tid.

Sensitiv dokumentasjon skal sendes i posten

All sensitiv dokumentasjon må sendes per post til saksbehandleren din innen 20. mars. Du finner kontaktinformasjon til saksbehandleren din i søknaden etter at du har søkt.

Hva kan du forvente?

Det lærestedene gjør er å:

1

Vurdere om du har grunnlag for å få særskilt vurdering

2

Se på om det er grunnlag for å anta at noen av karakterene dine fra videregående utdanning gir et uriktig bilde av kunnskapsnivået ditt

3

Se på hvor mye som må til for at du faktisk skal få et tilbud om studieplass

Alle som får innvilget særskilt vurdering konkurrerer både med den vanlige poengsummen sin, og med en individuell vurdering. Du får altså ikke oppgitt en ny poengsum dersom du får særskilt vurdering, men saksbehandler vil vurdere om du skal få tilbud på de studieønskene du ikke har en høy nok poengsum til. Vurderingen saksbehandler gjør er avhengig av at du har dokumentert at du kunne mer enn du fikk vist, slik at standpunkt- eller eksamenskarakter i ett eller flere fag ikke er riktig.

Hvis det for eksempel skjer noe rett før eller under eksamensperioden din, så klarer du kanskje ikke å vise hva du kan når du tar eksamen. I et slikt tilfelle vil vi bare vurdere om eksamenskarakterene skal justeres, og ikke resten av vitnemålet. Hvor mye karakterene blir justert kommer an på dokumentasjonen din samt standpunkt- og terminkarakterer.

Noen ganger kan dokumentasjon på manglende tilrettelegging bidra til å sannsynliggjøre at du ikke har fått vist kunnskapene dine i enkelte fag i videregående skole. I så fall må skolen din bekrefte manglende tilrettelegging i vedleggsskjema for særskilt vurdering. Det er kun karakterene i disse fagene som blir justert.

Hvordan blir karakterene justert?

Hver enkelt karakter du mener er feil blir vurdert justert på grunnlag av dokumentasjonen din. De som får innvilget særskilt vurdering klarer normalt kun å skaffe tilstrekkelig dokumentasjon til å få justert karakterene i ett til to fag. På et vanlig vitnemål med 25 karakterer vil det å justere 2 karakterer opp ett nivå endre poengsummen med 0,8 poeng. For å få opptak på grunnlag av særskilt vurdering må du som regel ha en poengsum som ligger nært opptil poenggrensen for de som tas opp etter vanlige regler. Det vil si at hvis poengsummen din er flere poeng under poenggrensen, er det ikke sannsynlig at du får tilbud om studieplass etter særskilt vurdering.

Publisert 28. nov. 2013 11:04 - Sist endret 4. feb. 2022 14:20